přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 16

§ 16
(1) Ministerstvo je povinno udělit po splnění podmínek stanovených v § 15 povolení ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti.
(2) Povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu.
(3) V případě, že ministerstvo zjistí, že žadatel o povolení nepřiložil k žádosti veškeré doklady uvedené v § 15 odst. 2, vyzve jej, aby chybějící doklady dodatečně doložil. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu pro doložení chybějících dokladů; lhůta nesmí být kratší 15 dnů. Nepředá-li žadatel v určené lhůtě ministerstvu chybějící doklady, ministerstvo řízení o udělení povolení zastaví.
(4) Ministerstvo žádost rozhodnutím s uvedením důvodů zamítne, pokud
a) žadatel nebo sklad nesplňuje předpoklady pro vydání povolení podle § 15 odst. 1,
b) byl proti žadateli v posledních 3 letech prohlášen konkurs,
c) údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé informace,
d) žadatel nebo osoby za něj jednající neposkytují dostatečné záruky za řádný provoz zemědělského veřejného skladu.
(5) Povolení obsahuje tyto údaje:
a) obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo osoby provozovatele,
b) adresu zemědělského veřejného skladu, registrační číslo povolení a datum vydání povolení,
c) potvrzení o schválení provozního řádu zemědělského veřejného skladu,
d) určení druhu anebo druhů zboží, které je provozovatel oprávněn přebírat k uskladnění v zemědělském veřejném skladu,
e) údaj o skladovací kapacitě zemědělského veřejného skladu,
f) oprávnění k dražbě zboží podle tohoto zákona,
g) jméno vedoucího zemědělského veřejného skladu.
(6) Ministerstvo povolení odejme, pokud
a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých informací,
b) došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro udělení povolení,
c) provozovatel nesplní povinnost uvedenou v § 23 odst. 2,
d) opatření podle § 26 odst. 1 nevedla k nápravě, nebo i bez uložení těchto opatření, je-li to nezbytné v zájmu ochrany majitelů zemědělských skladních listů, vlastnických listů a zástavních listů.
(7) Jakékoliv rozšíření zemědělského veřejného skladu nad rámec uděleného povolení vyžaduje opětovný souhlas ministerstva.
(8) Ministerstvo vede seznam zemědělských veřejných skladů a jejich provozovatelů, jakož i vedoucích zemědělských veřejných skladů a uveřejňuje jej nejméně jednou v průběhu každého kalendářního pololetí v Obchodním věstníku.
(9) Za udělení povolení provozovat zemědělský veřejný sklad bude vybírán správní poplatek podle § 37.