přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 15

§ 15
Povolení k provozování zemědělského veřejného skladu
(1) Předpokladem pro udělení povolení je
a) vlastní kapitál žadatele ve výši alespoň 30 mil. Kč podle auditované účetní závěrky za poslední účetní období předcházející žádosti o udělení povolení,
b) dispoziční práva žadatele k objektu skladu, který splňuje podmínky stanovené vyhláškou ministerstva,
c) předložení dalších podkladů podle odstavce 2.
(2) Žádost o udělení povolení (dále jen "žádost") musí obsahovat
a) výpis z obchodního rejstříku žadatele, ne starší 3 měsíců,
b) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby anebo osob oprávněných jednat za provozovatele a podepisovat zemědělské skladní listy,
c) druh anebo druhy zboží určeného pro skladování,
d) adresu a specifikaci objektu zemědělského veřejného skladu s uvedením skladovací kapacity a vybavení nezbytného k provozování zemědělského veřejného skladu,
e) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu, v němž má být zemědělský veřejný sklad provozován,
f) podmínky provozování zemědělského veřejného skladu (provozní řád a nabídkový ceník služeb),
g) auditorem ověřenou účetní závěrku za poslední ukončené účetní období,
h) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště vedoucího zemědělského veřejného skladu,
i) podpisový vzor osob podle písmen b) a h),
j) prokázání odborné způsobilosti a bezúhonnosti osob oprávněných podepisovat zemědělské skladní listy [písmena b) a h)],
k) pojistné smlouvy podle § 23.
(3) Volbu nebo jmenování nových osob podle odstavce 2 písm. b) a h) musí provozovatel písemně oznámit do 10 dnů ode dne volby nebo jmenování ministerstvu spolu s podklady prokazujícími splnění podmínek uvedených v odstavci 2 písm. j).
(4) Za odborně způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje osoba s dokončeným středním odborným nebo všeobecným vzděláním s maturitou a pětiletou praxí v oboru. Pro účely tohoto zákona se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin.
(5) Ministerstvo si při povolování provozování zemědělského veřejného skladu k ověření bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. j) vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
4a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.