přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 11

§ 11
Prodej zástavy
(1) V případě, že zajištěná pohledávka nebyla uhrazena v den její splatnosti a ani následně po dobu dalších 3 dnů a tuto skutečnost písemně potvrdí domicilát nebo dlužník, je majitel zástavního listu oprávněn požádat doporučeným dopisem provozovatele, aby předmětné zboží prodal k uspokojení jeho pohledávky. Provozovatel je povinen zvolit v zájmu dosažení maximálního výnosu některý z následujících způsobů prodeje:
a) na příslušné komoditní burze, pokud se s předmětným zbožím na burze obchoduje,
b) dražbu zboží,
c) jiným vhodným způsobem, případně je odkoupí sám, pokud s takovým způsobem prodeje s jeho cenou a podmínkami písemně projeví souhlas majitel vlastnického listu i majitel zástavního listu.
(2) Provozovatel je povinen zahájit prodej nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti zástavního věřitele.
(3) Provozovatel je povinen do 3 dnů po obdržení žádosti majitele zástavního listu podle odstavce 1 o této žádosti a o zvoleném způsobu prodeje písemně informovat posledního majitele vlastnického listu zapsaného ve skladní knize. Prodej zboží může provozovatel zahájit nejdříve desátý pracovní den po odeslání této informace.
(4) Majitel vlastnického listu může splnit závazek až do zahájení prodeje zboží, na který zní zástavní list, včetně případného příslušenství, složením příslušné částky u provozovatele.
(5) Z výnosu z prodeje provozovatel po odečtení svých nákladů s prodejem, úhrady za uskladnění zboží a úhrady daní se zbožím spojených uspokojí zástavního věřitele. Převyšující část výnosu z prodeje vydá provozovatel neprodleně majiteli vlastnického listu. Pokud provozovateli nebude při prodeji zboží předložen zástavní list nebo vlastnický list, uloží provozovatel výnos z prodeje ve výši odpovídající nárokům vyplývajícím z jejich držení na účet soudu.
(6) Pokud výnos z prodeje zboží nepostačuje k uspokojení majitele zástavního listu ve výši zajištěné pohledávky, má majitel zástavního listu proti předcházejícím majitelům zástavního listu právo postihu.
(7) Provozovatel sepíše o prodeji protokol a vystaví neprodleně příslušné účetní a daňové doklady pro kupujícího i pro majitele vlastnického i zástavního listu. Protokol o prodeji obsahuje údaje o zemědělském skladním listu, obchodní jméno a sídlo oprávněného ze zástavního listu, na jehož podnět se zboží prodává, důvody pro zvolení konkrétního způsobu prodeje podle odstavce 1, čas, místo, způsob a podmínky, za kterých se prodej realizoval.