přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 9

§ 9
První rubopis zástavního listu
(1) Zástavní právo k uskladněnému zboží vzniká prvním rubopisem zástavního listu a jeho předáním nabyvateli. První rubopis zástavního listu musí obsahovat
a) jméno nebo obchodní jméno, bydliště nebo sídlo nebo místo podnikání nabyvatele,
b) výši pohledávky, včetně příslušenství k datu splatnosti, pro kterou je zřízeno zástavní právo ke zboží,
c) den splatnosti zajištěné pohledávky,
d) osobu, u níž má být placeno, (dále jen "domicilát"),
e) podpis převodce.
(2) Obsah prvního rubopisu zástavního listu musí být vyznačen do vlastnického listu.
(3) Celý obsah prvního rubopisu zástavního listu se zapisuje s udáním data rubopisu do skladní knihy. O záznam do skladní knihy je povinen provozovatele neprodleně požádat nabyvatel. Provozovatel potvrdí neprodleně nabyvateli zástavního listu provedení záznamu do skladní knihy.
(4) Není-li splněna některá z povinností podle odstavců 1 a 2, je rubopis neplatný.