přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 4

§ 4
Zemědělský skladní list
(1) Zemědělský skladní list vystaví provozovatel neprodleně po převzetí zboží v zemědělském veřejném skladu.
(2) Zemědělský skladní list se skládá ze dvou částí, a to z vlastnického listu a zástavního listu. Samostatné vystavení jen jedné části skladního listu je nepřípustné.
(3) Na vlastnickém listu musí být uvedeno, že je k němu vystaven zástavní list, a naopak, na zástavním listu musí být uvedeno, že je k němu vystaven vlastnický list.
(4) Zemědělský skladní list na obou svých částech musí obsahovat
a) označení, že jde o zemědělský skladní list, a dále o vlastnický list nebo zástavní list,
b) obchodní jméno a sídlo, případně, je-li odlišné od sídla, i místo podnikání provozovatele, registrační číslo a datum povolení k provozování zemědělského veřejného skladu,
c) označení zemědělského veřejného skladu,
d) evidenční číslo zemědělského skladního listu odpovídající pořadovému číslu uvedenému ve skladní knize podle odstavce 5,
e) jméno nebo obchodní jméno, bydliště nebo sídlo nebo místo podnikání ukladatele,
f) údaje o množství, druhu, jakosti a ceně1) zboží při jeho převzetí ke skladování,
g) místo uložení vzorku převzatého zboží,
h) dobu uskladnění s vyznačením jejího posledního dne,
i) obchodní jméno pojistitele a číslo pojistné smlouvy,
j) datum a místo vystavení zemědělského skladního listu a podpis provozovatele nebo osoby jím zmocněné.
(5) Údaje podle odstavce 4 budou shodně vyznačeny ve skladní knize provozovatele zemědělského veřejného skladu (dále jen "skladní kniha") současně s vystavením zemědělského skladního listu. Za shodnost údajů zemědělského skladního listu a skladní knihy odpovídá provozovatel.
(6) Listina, která neobsahuje kterýkoliv údaj uvedený v odstavcích 3 a 4, není platná jako zemědělský skladní list.
1) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.