přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 335/2006
Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku Příl.3

Příl.3
Způsob určení výše náhrady
1. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji se pro jednotlivé porostní skupiny trvale ponechané samovolnému vývoji nebo jejich části vypočte podle vzorce
   N
L1
= r x P + 0,0318 x Hlp
a
, kde N
L1
= roční náhrada újmy vzniklé v důsledku trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji v Kč, r = celková potenciální roční renta z lesa pro soubory lesních typů zjištěné podle § 4 odst. 3, v Kč/m
2
. Hodnoty "r" pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 55/1999 Sb."), Hlp
a
= hodnota lesního porostu v roce trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji vypočtená podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 55/1999 Sb. v Kč, P = plocha lesa nebo jeho části trvale ponechaná samovolnému vývoji v m
2
. Došlo-li k trvalému ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (28. 4. 2004), hodnota lesního porostu trvale ponechaného samovolnému vývoji se ocení ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na pozemku, za který je náhrada požadována, se za omezení vzniklé v důsledku trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji po dobu 50 let hradí náhrada újmy za hodnotu lesního porostu (0,0318 x Hlp
a
) a celková potenciální renta z lesa (r x P). Po uplynutí doby 50 let se dále hradí pouze celková potenciální renta z lesa (r x P). Doba 50 let se začíná počítat od roku trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji.
2. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin lesního porostu
a) mající za následek zhoršení produkčních možností se vypočte dle vzorce
   N
L2a
= (CPP
h1
- CPP
h2
) x P, kde N
L2a
= roční náhrada újmy ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin v Kč, CPP
h1
= hodnota celkového ročního průměrného přírůstu lesního porostu s cílovou druhovou porostní skladbou dřevin odpovídající hospodářským záměrům žadatele a uvedená pro příslušný hospodářský soubor v rámcových směrnicích hospodaření příslušného oblastního plánu rozvoje lesů, zjištěná podle tabulky č. 1 v Kč/m
2
, CPP
h2
= hodnota celkového ročního průměrného přírůstu lesního porostu s nařízenou skladbou dřevin, zjištěná podle tabulky č. 1, v Kč/m
2
. P = plocha lesa nebo jeho části s nařízenou skladbou dřevin v m
2
b) mající za následek zvýšené náklady se vypočte jednorázově podle vzorce
   N
L2b
= n1 - n2, kde N
L2b
= jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin mající za následek zvýšené náklady v Kč, n1 = ekonomicky odůvodněné náklady na zajištěnou kulturu nařízené skladby dřevin v Kč, n2 = ekonomicky odůvodněné náklady na zajištěnou kulturu cílové druhové skladby dřevin odpovídající hospodářským záměrům žadatele a uvedené pro příslušný hospodářský soubor v rámcových směrnicích hospodaření příslušného oblastního plánu rozvoje lesů v Kč.
3. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku prodloužení obmýtí či prodloužení obnovní doby stanovených v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí se vypočte podle vzorce
   N
L3
= Hlp
a
x (t
u1
- t
u2
) / 100 x p, kde N
L3
= roční náhrada újmy ze snížení produkce lesního porostu v důsledku prodloužení obmýtí či prodloužení obnovní doby, v Kč, Hlp
a
= hodnota lesního porostu ve věku (a) zjištěná podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 55/1999 Sb. vKč, t
u1
= dílčí těžební procento stanovené podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 84/1996 Sb."), pro původní obmýtí (u
1
) a původní obnovní dobu, kterými jsou první hodnoty doporučených obmýtí a obnovní doby podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále jen "vyhláška č. 298/2018 Sb."), t
u2
= dílčí těžební procento stanovené podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 84/1996 Sb. pro nařízené (prodloužené) obmýtí (u
2
) a nařízenou (prodlouženou) obnovní doby, p = úroková sazba ve výši 3 % . Hodnota "p" je ve vzorci vyjádřena jako desetinné číslo.
4. Výše náhrady újmy ze snížení produkce lesního porostu vzniklé v důsledku zavedení tvaru lesa nízkého se vypočte jednorázově podle vzorce
   N
L4a
= Hlp
a
x Mn
a
/ 100, kde N
L4a
= jednorázová náhrada újmy ze snížení produkce lesního porostu vzniklé v důsledku zavedení tvaru lesa nízkého v Kč Hlp
a
= hodnota lesního porostu ve věku (a), kdy bylo provedeno předčasné smýcení porostu, zjištěná podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 55/1999 Sb. v Kč, Mn
a
= procento mýtní nezralosti, zjištěné podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 55/1999 Sb. Následně po dobu 20 let nebo po dobu obmýtní lesa nízkého, pokud je obmýtí nižší než 20 let, se roční výše náhrady vypočte podle vzorce N
L4b
= r x P, kde N
L4b
= roční výše náhrady vzniklé v důsledku snížení produkce lesního porostu vzniklé v důsledku zavedení tvaru lesa nízkého po dobu 20 let nebo po dobu obmýtní lesa nízkého, pokud je obmýtí nižší než 20 let, v Kč, r = celková potenciální roční renta z lesa pro jednotlivé soubory lesních typů zjištěné podle § 4 odst. 3, v Kč/m
2
, se stanoví jako vážený aritmetický průměr potenciálních ročních rent z lesa plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižších užitých jednotkách prostorového rozdělení lesa. Hodnoty "r" pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky č. 55/1999 Sb., P = plocha lesa nebo jeho části, na které k zavedení tvaru lesa nízkého došlo, v m
2
. V rámci doby, kdy žadatel za les nízký uplatňuje náhradu ve výši roční renty z lesa N
L4b
, nemůže v něm uplatňovat jinou náhradu z důvodu snížení produkce. Po uplynutí této doby, pokud je obmýtí lesa nízkého vyšší než 20 let, lze uplatnit náhradu kauzálně ve výši individuálně vypočtené podle vyhlášky č. 55/1999 Sb.
5. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku trvalého nařízeného snížení zakmenění lesního porostu se vypočte podle vzorce
   N
L5
= CPP
h
x (z
1
- z
2
) x P, kde N
L5
= roční náhrada újmy ze snížení produkce lesního porostu v důsledku trvale sníženého zakmenění v Kč, CPP
h
= hodnota celkového ročního průměrného přírůstu lesního porostu skupiny lesních dřevin zjištěná podle tabulky č. 1 v Kč/m
2
, z
1
= zakmenění před zásahem, z
2
= zakmenění po zásahu. P = plocha lesa nebo jeho části, na které ke snížení zakmenění došlo, v m
2
.
6. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku omezení výše těžeb při tvorbě nebo v průběhu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí se v jednotlivých lesních porostech vypočte podle vzorce
   N
L6
= Hlp
a
x (V
2
- V
3
) / V
1
x p, kde N
L6
= roční výše náhrady újmy vzniklé v důsledku omezené výše povolených těžeb v Kč, Hlp
a
= hodnota lesního porostu ve věku (a), zjištěná podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 55/1999 Sb. vKč, V
1
= zásoba dříví v lesním porostu podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy v m
3
b.k., V
2
= výše těžby bez omezení v m
3
b.k., stanovená na základě těžebních ukazatelů dílčí procento těžby obnovní nebo probírková intenzita uvedených v příloze č. 5 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., s využitím prvních hodnot doporučených obmýtí a obnovní doby podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., V
3
= výše těžby s omezením uvedená v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově, převzaté protokolem o převzetí, nebo v rozhodnutí orgánu ochrany přírody vydaného v průběhu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy v m
3
b.k., p = úroková sazba ve výši 3 %. Hodnota "p" je ve vzorci vyjádřena jako desetinné číslo. Výpočet výše roční náhrady újmy se provede samostatně pro jednotlivé skupiny dřevin lesního porostu.
7. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu se vypočte jednorázově podle vzorce
   N
L7
= Hlp
a
x V
4
/ V
5
, kde N
L7
= jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v Kč, Hlp
a
= hodnota lesního porostu vypočtená podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 55/1999 Sb. v Kč, V
4
= objem stromů ponechaných do fyzického rozpadu, v m
3
b.k., V
5
= zásoba dříví v lesním porostu podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy v m
3
b.k..
8. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu se vypočte jednorázově podle vzorce
   N
L8
= Hm x (Cs-Ts), kde N
L8
= jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku ponechání ležícího dříví v porostu v Kč, Hm = objem dřevní hmoty podle jednotlivých dřevin a sortimentů v m
3
b.k., Cs = obvyklá cena zjištěná podle jiného právního předpisu 19) surového dříví na odvozním místě v Kč/m
3
b.k, Ts = ekonomicky odůvodněné náklady na soustřeďování dříví na odvozní místo v Kč/m
3
b.k.
9. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření, s výjimkou administrativních nákladů, se vypočte
a) v důsledku mimořádného opatření jednorázově podle vzorce
   N
L9a
= K
m
, kde N
L9a
= jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku mimořádného opatření v Kč, K
m
= ekonomicky odůvodněné náklady na mimořádné opatření v Kč,
b) v důsledku nákladově náročnějšího opatření jednorázově podle vzorce
   N
L9b
= K
n
- K
o
, kde N
L9b
= jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku nákladově náročnějšího opatření v Kč, K
n
= ekonomicky odůvodněné náklady na nákladově náročnější opatření v Kč, K
o
= ekonomicky odůvodněné náklady na obvyklý způsob hospodaření v Kč.
Tabulka č. 1
Roční hodnotový celkový průměrný přírůst CPP
h
lesního porostu nad 5 let věku podle skupin dřevin, bonit a průměrnou kvalitu pro stanovené obmýtí v Kč/m
2
I------------I--------------------------------------------------------------------------------I
I Skupina  I                   Bonita                   I
I  dřevin  I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I      I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  smrk  I 0,9513 I 0,8309 I 0,7264 I 0,5989 I 0,4812 I 0,4488 I 0,3203 I 0,2912 I 0,2377 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  jedle  I 1,1236 I 0,9765 I 0,8065 I 0,7074 I 0,5775 I 0,4699 I 0,3697 I 0,3110 I 0,2289 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I borovice I 0,4467 I 0,3869 I 0,3320 I 0,2797 I 0,2324 I 0,1907 I 0,1560 I 0,1240 I 0,0969 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  modřín  I 0,6013 I 0,5198 I 0,4357 I 0,3549 I 0,2946 I 0,2341 I 0,1812 I 0,1318 I 0,0956 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I douglaska I 1,0617 I 0,9545 I 0,8415 I 0,7373 I 0,6219 I    I    I    I    I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  buk   I 0,5288 I 0,4797 I 0,4391 I 0,3781 I 0,3240 I 0,2793 I 0,2324 I 0,1873 I 0,1420 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  dub   I 0,9811 I 0,9025 I 0,8203 I 0,7276 I 0,6265 I 0,5380 I 0,4429 I 0,2181 I 0,1657 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  jasan  I 0,4356 I 0,3500 I 0,2580 I    I    I    I    I    I    I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  olše  I 0,2801 I 0,2404 I 0,1905 I 0,1494 I 0,1150 I    I    I    I    I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  osika  I 0,1729 I 0,1331 I 0,0939 I    I    I    I    I    I    I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  akát  I 0,6259 I 0,5401 I 0,4423 I 0,3525 I 0,2706 I 0,1661 I 0,0866 I 0,0372 I 0,0056 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  topol  I 0,9899 I 0,8862 I 0,7522 I 0,6576 I 0,5794 I 0,5052 I 0,4166 I 0,3183 I 0,2121 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  bříza  I 0,1399 I 0,1053 I 0,0907 I    I    I    I    I    I    I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
19) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.