přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 335/2006
Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku § 4

§ 4
Způsob určení výše náhrady
(1) Způsob určení výše náhrady v případech uvedených v § 1 odst. 1 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Výše jednotlivých náhrad se pro účely této vyhlášky zjistí pomocí vzorců uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. S dílčími výpočetními výsledky se pracuje s přesností na 4 desetinná místa.
(3) Údaje o převažujícím lesním typu, zastoupení dřevin v nejnižší jednotce prostorového rozdělení lesa, jejich věku, bonitách a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy. Pokud stav lesa zjevně neodpovídá údajům uvedeným v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově, upraví se údaje o převažujícím lesním typu, zastoupení dřevin, jejich věku, bonitách a zakmenění podle skutečného stavu lesa. Pro pozemky nezahrnuté do platného lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy se údaje zjistí obdobně jako v případě zjišťování údajů do lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, s výjimkou údaje o převažujícím lesním typu, který se přebírá z oblastního plánu rozvoje lesů14). Zjištěné lesní typy se podle jejich ekologické příbuznosti převedou na soubory lesních typů České republiky15).
(4) Věk porostu uvedený v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově se aktualizuje k roku, ve kterém újma vznikla, s výjimkou náhrady újmy vzniklé v důsledku trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji, kde je rozhodný věk porostu v roce trvalého ponechání lesa samovolnému vývoji.
(5) Obmýtí a obnovní doba se zjistí ze schváleného lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy. Je-li skutečný věk skupiny dřevin v nejnižší jednotce prostorového rozdělení lesa nebo obmýtní doba vyšší než maximální obmýtí skupiny dřevin uvedené ve vyhlášce o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích16), použije se pro účely žádosti maximální obmýtí uvedené ve vyhlášce o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.
(6) Administrativní náklady žadatele spojené se zpracováním podkladů nezbytných pro podání žádosti o náhradu se považují za mimořádné opatření podle § 1 odst. 1 písm. b) bodu 9.
(7) Administrativní náklady žadatele spojené se zpracováním nezbytných podkladů pro podání žádosti o náhradu se stanoví součinem celkové výše náhrad vypočtené podle odstavce 2 a procenta z celkové výše náhrady, které se vypočte podle vzorce %
adm
= 550 × sumaN
-0,455
, kde sumaN je celková výše náhrady. Administrativní náklady lze uplatnit ve výši maximálně 30 000 Kč. Příslušný orgán ochrany přírody upraví konečnou výši administrativních nákladů podle celkové výše přiznané náhrady.
(8) V lesních porostech, ve kterých byl stav lesů zjišťován na inventarizační ploše, se náhrada újmy stanoví na základě provedené inventarizace zásob a dalších souvisejících taxačních veličin v předmětném porostu17) nezbytných pro stanovení výše náhrady. Pro stanovení výše náhrady újmy se přiměřeně použijí způsoby stanovení výše náhrady újmy uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(9) Od náhrady vypočtené podle odstavce 1 a náhrady vypočtené v dokumentu uvedeném v § 3 odst. 3 se odečte částka odpovídající snížení obvyklého objemu produkce z případného jiného omezení lesního hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona18), nebo ze škodných událostí, a částka poskytnutá vlastníkovi nebo nájemci pozemku z veřejných rozpočtů formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu.
(10) V lesních porostech, ve kterých byla žadatelem uplatněna náhrada za újmu vzniklou v důsledku trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji, nelze souběžně žádat o náhradu vzniklou za jiné omezení uvedené v § 1 odst. 1, s výjimkou mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření podle § 1 odst. 1 písm. b) bodu 9.
(11) V lesních porostech, ve kterých byla žadatelem uplatněna náhrada za omezení výše těžeb, nelze souběžně žádat o náhradu za újmu vzniklou v důsledku prodloužení obmýtí či prodloužení obnovní doby.
(12) Náhradu újmy za omezení výše těžeb v jednotlivých lesních porostech při tvorbě nebo v průběhu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí lze uplatnit ve všech kategoriích maloplošných zvláště chráněných území, v prvních zónách chráněných krajinných oblastí nebo v jiných porostech, ve kterých byla plánovaná výše těžby z důvodu ochrany přírody prokazatelně snížena.
15) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
16) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
17) § 7a a příloha č. 6 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.
18) Například § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 314/2019 Sb.