přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 335/2006
Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku § 3

§ 3
Náležitosti uplatnění nároku a vzor uplatnění nároku
(1) V žádosti, kterou se uplatňuje nárok, žadatel uvede
a) jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, jde-li o fyzickou osobu; v žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování; právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování,
b) informace potřebné pro výplatu náhrady, a to
1. požaduje-li žadatel výplatu na účet vedený v České republice, číslo účtu v národním formátu a jméno a příjmení nebo název majitele účtu,
2. požaduje-li žadatel výplatu na účet vedený v zahraničí na území, které je součástí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo SEPA, číslo účtu ve formátu IBAN a jméno a příjmení nebo název majitele účtu,
3. požaduje-li žadatel výplatu na účet vedený mimo území Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru či SEPA, číslo účtu ve formátu IBAN nebo v jiném dostupném formátu, jméno a příjmení nebo název majitele účtu a adresu jeho sídla, bydliště nebo místa podnikání včetně státu a kód BIC zahraniční banky, která účet vede, případně jiný její kód; nemá-li banka svůj kód, pak název zahraniční banky a adresu jejího sídla, popřípadě pobočky, včetně státu,
c) požadovanou výši náhrady vypočtenou postupem podle této vyhlášky,
d) odůvodnění nároku odkazem na ustanovení zákona, popřípadě prováděcího právního předpisu nebo na konkrétní pravomocné rozhodnutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož vyplývá omezení,
e) katastrální území a parcelní číslo pozemku, na který je náhrada újmy uplatňována.
(2) K žádosti se připojí
a) prohlášení, že žadatel vlastnil nebo měl pronajatý pozemek nebo jeho část po dobu, za kterou na něj uplatňuje náhradu újmy; orgán ochrany přírody příslušný poskytnout finanční náhradu je v případě pochybností oprávněn žadatele vyzvat k doložení listiny prokazující vlastnický nebo uživatelský vztah k pozemku; žadatel je povinen příslušnému orgánu ochrany přírody doložit požadované listiny do 30 dní ode dne doručení výzvy,
b) prohlášení, že žadateli nebyla poskytnuta finanční částka formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, za které žadatel uplatňuje náhradu, nebo doklad o poskytnutých finančních částkách včetně částek vyplacených v předcházejících letech, pokud mají vztah ke kalendářnímu roku, za který je náhrada požadována, popřípadě další prohlášení podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce,
c) pravomocné rozhodnutí s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů nebo smlouvu o prohlášení území za chráněné13), z nichž vyplývá omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu; tyto dokumenty nemusí být přiloženy v případě, že je vydal orgán ochrany přírody příslušný poskytnout finanční náhradu,
d) pravomocné rozhodnutí, z něhož vyplývá zmírnění omezení, na jehož základě újma vznikla nebo trvala, případně prohlášení, že takové rozhodnutí nebylo vydáno; toto rozhodnutí nemusí být přiloženo v případě, že jej vydal orgán ochrany přírody příslušný poskytnout finanční náhradu,
e) prohlášení, že omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, nevzniklo souběžně v plné míře nebo částečně na základě jiného právního titulu než z titulu omezení lesního hospodaření podle § 58 odst. 2 zákona,
f) postup výpočtu výše náhrady podle této vyhlášky včetně vstupních údajů použitých pro výpočet; vstupní údaje, které jsou k dispozici v listinné podobě, jsou samostatnou přílohou žádosti,
g) údaj o částce odpovídající snížení v obvyklém objemu produkce z jiného omezení lesního hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona, nebo škodných událostí, případně prohlášení, že k tomuto snížení nedošlo,
h) údaje z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy potřebné pro výpočet výše náhrady; pokud je žádost o náhradu za konkrétní omezení podávána každoročně a údaje z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy potřebné pro výpočet výše náhrady se nezměnily, žadatel je přikládá jen k první žádosti o náhradu,
i) kopie lesnické mapy s vyznačením pozemků nebo jejich částí, za něž je náhrada uplatňována; pokud se žádost o náhradu za konkrétní omezení každoročně opakuje a zákres pozemku do lesnické mapy, za který je náhrada uplatňována, se nezměnil, žadatel přikládá lesnickou mapu se zákresem plochy pozemku jen k první žádosti o náhradu, a
j) prohlášení o platnosti již předložených podkladů uvedených v písmenech a) až i) v případě, že se tyto podklady nezměnily.
(3) Vzor prohlášení podle odstavce 2 písm. a), b) a e) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Jedná-li se o jiná omezení lesního hospodaření podle § 58 odst. 2 zákona než uvedená v § 1 odst. 1, například omezení vzniklé snížením čistých výnosů při hospodářské transformaci lesního podniku v důsledku omezení lesního hospodaření nebo prodejem dřeva nebo lesních těžebních zbytků v nevhodný časový okamžik, k žádosti se kromě údajů uvedených v odstavci 2 připojí dokument, jehož náležitostí je
a) popis konkrétních dopadů omezení na hospodaření,
b) postup výpočtu výše náhrady, včetně odůvodnění,
c) vstupní údaje použité pro výpočet; pokud existují vstupní údaje v listinné podobě, jsou součástí dokumentu,
d) požadovaná výše náhrady vypočtená na základě údajů uvedených v písmenech a) až c).
(5) Vzor uplatnění nároku je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
13) § 39 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.