přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 335/2006
Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku § 2

§ 2
Rozsah poskytování náhrady za újmu vzniklou v důsledku trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji
Pro účely této vyhlášky se rozumí lesem nebo jeho částí trvale ponechaným samovolnému vývoji lesní porosty, ve kterých se z důvodů ochrany přírody trvale neprovádí těžební práce, soustřeďování dříví nebo jiné činnosti, které jsou prováděny za účelem tvorby příjmů z hospodaření v lese pro vlastníka nebo nájemce lesního pozemku (dále jen "žadatel"), s výjimkou činností prováděných výhradně za účelem splnění povinností uložených na základě rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu2) nebo činností, které jsou prováděny v souladu výjimkami povolenými podle zákona.".
2) Například zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.