přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů Příl.2

Příloha 2
A. Nákazový status oblasti nebo jednotky akvakultury, k němuž je třeba brát zřetel při použití § 7 této vyhlášky
Živočichové pocházející z akvakultury určení k chovu a doplnění stavů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
kategorie  nákazový status  živočichové       veterinární osvědčení živočichové
                mohou být                   mohou být
                 přijímáni        -------------------- odesláni do
                             přijetí   odeslání      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
I    oblast prostá nákazy  pouze z kategorie    ano    ne, pokud  všech kategorií
    (§ 38 nebo 39 této   I                 jde o
    vyhlášky)                         odeslání do
                                 kategorie
                                 III nebo V
                                 ano, pokud
                                 jde o
                                 odeslání do
                                 kategorie
                                 I, II nebo
                                 IV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
II   program dozoru (§ 34  pouze z kategorie    ano    ne      kategorie III a V
    odst. 1 této vyhlášky) I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
III   nedefinovaný (oblast  z kategorie I, II    ne    ne      kategorie III a V
    není zamořena, ale   nebo III
    není zařazena do
    programu k získání
    statusu oblasti prosté
    nákazy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV   program ozdravování (§ pouze z kategorie    ano     ano     kategorie V
    34 odst. 3 této     I
    vyhlášky)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V    zamořená oblast (§ 28  ze všech        ne     ano     kategorie V
    odst. 2 této vyhlášky) kategorií
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Doporučený dozor a doporučená četnost kontrol v hospodářstvích a chovných oblastech měkkýšů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
přítomné   nákazový status úroveň  dozor   doporučená  doporučená  konkrétní    poznámky
druhy    podle části A  rizika  nad    četnost   četnost    požadavky pro
               *)    zdravím  úředních   kontrol    kontroly, odběr
                    vodních  kontrol   zdraví    vzorků a dozor
                    živočichů (§ 6 odst. 2 vodních    nezbytné k
                    **)    této     živočichů   udržení daného
                         vyhlášky)  (§ 6 odst. 1 nákazového
                                této vyhlášky) statusu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
žádný druh  kategorie I   nízká   pasivní  1 za 4 roky 1 za 4 roky  konkrétní    doporučená četnost
vnímavý na  oblast uznaná                          požadavky na   kontrol se použije,
nákazy    za prostou                           zachování    aniž jsou dotčeny
uvedené v  nákazy v                            statusu oblasti konkrétní požadavky
příloze č. 3 souladu s § 38                         prosté nákazy  uvedené u každého
k této    odst. 1 písm.                          podle § 41 této nákazového statusu;
vyhlášce   a) nebo b) nebo                         vyhlášky     kde je to možné, měly
       § 39 odst. 1                                   by být kontroly a
       písm. a) nebo                                  odběry vzorků kombino
       b) této                                     vány s kontrolami
       vyhlášky                                     podle § 6 této
                                               vyhlášky; cílem
                                               úředních kontrol podle
                                               § 6 odst. 2 této
                                               vyhlášky je ověřit
                                               soulad s touto
                                               vyhláškou; cílem
                                               kontrol zdraví vodních
                                               živočichů
                                               je ověřit nákazový   
-------------------------------------------------------------------------------------------  status živočichů,    
druhy    kategorie I   vysoká  aktivní,  1 ročně   1 ročně            poskytovat poradenství 
vnímavé na  oblast uznaná       cílený                         provozovatelům pro   
jednu nebo  za            nebo                          dukčních podniků    
více nákaz  prostou nákazy      pasivní                        akvakultury v otázkách 
uvedených v v souladu s §                                  týkajících se zdraví  
příloze č. 3 38 odst. 1                                    vodních živočichů,   
k této    písm. c) nebo §                                 popřípadě přijmout   
vyhlášce   39                                        nutná veterinární    
       odst. 1 písm.                                  opatření        
       c) této                                     
       vyhlášky
               střední       1 za 2 roky 1 za 2 roky          
                                               
               nízká        1 za 4 roky 1 za 2 roky          
                                               
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
       kategorie II  vysoká  cílený   1 ročně   1 ročně    konkrétní    
       oblast neuznaná                         požadavky podle 
       za prostou                           § 34 odst. 1
       nákazy, ale                           této vyhlášky
       podléhající
       programu dozoru
       podle § 34
       odst. 1 této
       vyhlášky
               střední       1 za 2 roky 1 za 2 roky          
                                               
               nízká        1 za 4 roky 1 za 2 roky          
                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       kategorie III  vysoká  aktivní  1 ročně   3 ročně            
       oblast, která                                  
       není zamořená a                                 
       nepodléhá                                    
       programu dozoru                                 
       za účelem                                    
       získání statusu                                 
       oblasti prosté                                  
       nákazy                                      
                                                   
                                               
               střední       1 ročně   2 ročně            
                                               
               nízká        1 za 2 roky 1 ročně            
                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      kategorie IV   vysoká  cílený   1 ročně   1 ročně    konkrétní    
      zamořená oblast                         požadavky podle 
      podléhající                           § 34 odst. 3
      programu ozdra                          této vyhlášky
      vování podle §
      34 odst. 3 této
      vyhlášky
               střední       1 za 2 roky 1 za 2 roky          
                                               
               nízká        1 za 4 roky 1 za 2 roky          
                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      kategorie V   vysoká  pasivní  1 za 4 roky 1 ročně    konkrétní    
      zamořená oblast                         požadavky podle 
      podléhající                           hlavy III této
      minimálním                            vyhlášky
      kontrolním
      opatřením podle
      hlavy III této
      vyhlášky
               střední       1 za 4 roky 1 za 2 roky          
                                               
               nízká        1 za 4 roky 1 za 4 roky          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky k tabulce:
*) Hospodářství nebo chovná oblast měkkýšů s
vysokým rizikem
je hospodářství nebo chovná oblast měkkýšů,
a) u kterých je vysoké riziko šíření nebo zavlečení nákaz do jiných či z jiných hospodářství nebo populací volně žijících živočichů;
b) které fungují za takových podmínek chovu, které by mohly s ohledem na přítomné druhy zvýšit riziko vzplanutí ohniska nákazy (velké množství biomasy, nízká jakost vody);
c) které prodávají živé vodní živočichy k dalšímu chovu nebo doplňování stavů.
Hospodářství nebo chovná oblast měkkýšů se
středním rizikem
je hospodářství nebo chovná oblast měkkýšů,
a) u kterých je středně vysoké riziko šíření nebo zavlečení nákaz do jiných či z jiných hospodářství nebo populací volně žijících živočichů;
b) které fungují za takových podmínek chovu, které by s ohledem na přítomné druhy nutně nemusely zvýšit riziko vzplanutí ohniska nákazy (střední množství biomasy, střední jakost vody);
c) které prodávají živé vodní živočichy zejména k lidské spotřebě.
Hospodářství nebo chovná oblast měkkýšů s
nízkým rizikem
je hospodářství nebo chovná oblast měkkýšů,
a) u kterých je nízké riziko šíření nebo zavlečení nákaz do jiných či z jiných hospodářství nebo populací volně žijících živočichů;
b) které fungují za takových podmínek chovu, které by s ohledem na přítomné druhy nezvýšily riziko vzplanutí ohniska nákazy (nízké množství biomasy, dobrá jakost vody);
c) které prodávají živé vodní živočichy pouze k lidské spotřebě.
**) Pasivní dozor zahrnuje povinné okamžité hlášení výskytu určených nákaz nebo podezření z jejich výskytu, anebo zvýšený úhyn. V takovém případě se vyžaduje šetření v souladu s hlavou III dílem 2 oddílem 1 této vyhlášky.
Aktivní dozor zahrnuje:
a) rutinní kontrolu příslušným orgánem, popřípadě jinými kvalifikovanými zdravotnickými službami pověřenými příslušnými orgány;
b) prohlídku populace živočichů pocházejících z akvakultury v hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů zaměřenou na klinické nákazy;
c) odběr diagnostických vzorků během kontroly v případě podezření z výskytu nákazy uvedené na seznamu nebo pozorovaného zvýšeného úhynu;
d) povinné okamžité hlášení výskytu stanovených nákaz či podezření z jejich výskytu nebo jakéhokoli zvýšeného úhynu.
Cílený dozor zahrnuje:
a) rutinní kontrolu příslušným orgánem, popřípadě jinými kvalifikovanými zdravotnickými službami pověřenými příslušnými orgány;
b) odběr předepsaných vzorků živočichů pocházejících z akvakultury a jejich vyšetření na specifického patogenního původce (specifické patogenní původce) stanovenými metodami;
c) povinné okamžité hlášení výskytu stanovených nákaz či podezření z jejich výskytu nebo jakéhokoli zvýšeného úhynu.