přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 14

§ 14
Živočichové pocházející z akvakultury a produkty z nich získané, kteří jsou určeni k lidské spotřebě a kteří jsou uváděni na trh k lidské spotřebě bez dalšího zpracování
(1) Ustanovení § 13 se nepoužije v případech, kdy jsou živočichové pocházející z akvakultury a náležející k druhům vnímavým na jednu nebo více nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo produkty z nich získané uváděni na trh k lidské spotřebě bez dalšího zpracování za předpokladu, že jsou zabaleni v obalech vhodných pro maloobchodní prodej, které splňují požadavky na balení a označování stanovené předpisy Evropské unie o zvláštních hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu7).
(2) Jsou-li však živí měkkýši nebo korýši, kteří náležejí k druhům vnímavým na jednu nebo více nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, dočasně sádkováni ve vodách Unie nebo umísťováni do středisek pro odesílání, středisek pro čištění nebo podobných zařízení, musí splňovat požadavky § 13 odst. 2.
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.