přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 8

§ 8
(1) Živočichové pocházející z akvakultury musí být provázeni veterinárním osvědčením, jestliže jsou uváděni na trh do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou v souladu s § 38 a 39 uznány za prosté nákazy, anebo které podléhají programu dozoru nebo programu ozdravování podle § 34 odst. 1 nebo odst. 3, za účelem
a) chovu nebo doplnění stavů, nebo
b) dalšího zpracování před lidskou spotřebou, pokud ryby nejsou usmrceny a vykuchány před odesláním, anebo pokud měkkýši a korýši nejsou odesíláni jako nezpracované nebo zpracované produkty.
(2) Veterinárním osvědčením musí být provázeni také živočichové pocházející z akvakultury, kteří jsou uváděni na trh z oblastí podléhajících mimořádným veterinárním opatřením, která byla v souladu s § 22 až 31 nařízena k tlumení nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, jakož i k tlumení jiné nákazy, na kterou jsou tito živočichové vnímaví.
(3) Přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury, k němuž se vyžaduje veterinární osvědčení podle odstavců 1 a 2, jakož i přemísťování těchto živočichů mezi členskými státy za účelem chovu nebo doplnění stavů, k němuž není podle této vyhlášky vyžadováno veterinární osvědčení, musí být oznámeno prostřednictvím integrovaného počítačového veterinárního systému určeného orgány Unie.
(4) Přeprava živočichů pocházejících z akvakultury musí v souladu s požadavkem zákona na předcházení nákazám probíhat za podmínek a opatření, která zajišťují, aby nedošlo ke změně nákazového statusu přepravovaných živočichů, jakož i nákazového statusu v místě jejich určení, popřípadě i v místech tranzitu, a aby se snížilo riziko šíření nákaz. To se týká i nákaz a na ně vnímavých druhů, které nejsou uvedeny v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(5) Výměna vody v průběhu přepravy přemísťovaných živočichů pocházejících z akvakultury musí být prováděna na takových místech a za takových podmínek, aby nedošlo k ohrožení nákazového statusu
a) přemísťovaných živočichů pocházejících z akvakultury,
b) jakýchkoli vodních živočichů v místě výměny vody a v místě určení.