přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 6

§ 6
(1) Krajská veterinární správa vykonává ve všech hospodářstvích a chovných oblastech měkkýšů státní veterinární dozor nad zdravím živočichů pocházejících z akvakultury založený na míře rizika a odpovídající příslušnému typu produkce. Jeho cílem je zejména zjistit
a) jakýkoli zvýšený úhyn živočichů pocházejících z akvakultury v hospodářstvích a v chovných oblastech měkkýšů s přihlédnutím k danému typu produkce,
b) výskyt nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce v hospodářstvích a v chovných oblastech měkkýšů, kde jsou chovány nebo drženy druhy vnímavé na tyto nákazy.
(2) Úřední kontroly v produkčních podnicích akvakultury a v oprávněných zpracovatelských zařízeních sestávají zejména z pravidelných inspekcí, kontrolních návštěv a auditů; při provádění úředních kontrol krajská veterinární správa postupuje v souladu s předpisy Evropské unie upravujícími zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a úřední kontroly týkající se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a pohodě zvířat6).
(3) Krajská veterinární správa vychází při
a) stanovení četnosti kontrol prováděných v rámci státního veterinárního dozoru podle odstavců 1 a 2 z nákazového statusu příslušné oblasti nebo jednotky a z míry rizika, které produkční podnik akvakultury nebo oprávněné zpracovatelské zařízení představuje z hlediska možného zavlečení a šíření nákaz, jakož i z doporučení uvedených v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) hodnocení nákazového statusu, úrovně rizika a určování konkrétního způsobu výkonu státního veterinárního dozoru z doporučení uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.