přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 3

§ 3
(1) Produkční podnik akvakultury a oprávněné zpracovatelské zařízení, ve kterém jsou živočichové pocházející z akvakultury usmrcováni v rámci tlumení nákazy v souladu s § 23, musí mít své veterinární schvalovací číslo, pod kterým byly schváleny a pod kterým jsou vedeny v seznamu schválených a registrovaných produkčních podniků akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízení.
(2) Jde-li o chov měkkýšů, může se veterinární schvalovací číslo vztahovat na více produkčních podniků akvakultury v jedné chovné oblasti měkkýšů. Střediska pro odesílání, střediska pro čištění a podobná zařízení, která se nacházejí uvnitř chovné oblasti měkkýšů, však musí být schvalována odděleně a každé musí mít své vlastní veterinární schvalovací číslo.
(3) Pouze registraci podléhají
a) jiná zařízení, než jsou produkční podniky akvakultury, v nichž jsou drženi vodní živočichové, kteří nejsou určeni k uvedení na trh,
b) rybářské oblasti vysazování a slovení,
c) produkční podniky akvakultury, které uvádějí živočichy pocházející z akvakultury na trh výhradně za účelem lidské spotřeby, a to tak, že je v malých množstvích prodávají přímo konečnému spotřebiteli, anebo dodávají do místní maloobchodní prodejny, která přímo zásobuje konečného spotřebitele.
(4) Pro případy uvedené v odstavci 3 platí ustanovení této vyhlášky obdobně se zřetelem na typ, charakteristické znaky a polohu příslušného zařízení, rybářské oblasti vysazování a slovení nebo podniku a na riziko šíření nákaz vodních živočichů na jiné populace těchto živočichů v důsledku hospodaření v takovém zařízení, rybářské oblasti vysazování a slovení nebo podniku.