přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 2

§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) akvakulturou chov nebo držení vodních organizmů za použití postupů navržených pro zvýšení produkce těchto organizmů nad rámec přirozené kapacity prostředí, přičemž tyto organizmy zůstávají majetkem jedné nebo více fyzických nebo právnických osob po celou dobu chovu nebo držení až do doby jejich sběru nebo lovu,
b) živočichem pocházejícím z akvakultury jakýkoli vodní živočich ve všech svých životních stadiích, včetně jiker a mlíčí, popřípadě gamet, chovaný v hospodářství nebo v chovné oblasti měkkýšů, jakož i jakýkoli vodní živočich původně volně žijící, určený pro chov v hospodářství nebo v chovné oblasti měkkýšů,
c) produkčním podnikem akvakultury kterýkoli podnik, který vykonává jakoukoli činnost spojenou s chovem, držením nebo šlechtěním živočichů pocházejících z akvakultury,
d) provozovatelem produkčního podniku akvakultury každá fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za to, že požadavky této vyhlášky jsou dodržovány v produkčním podniku akvakultury, který je pod její kontrolou,
e) vodním živočichem
1. ryba nadtřídy Agnatha a tříd Chondrichthyes a Osteichthyes,
2. měkkýš kmene Mollusca,
3. korýš podkmene Crustacea,
f) oprávněným zpracovatelským zařízením jakékoli zpracovatelské zařízení, které bylo schváleno a registrováno podle zákona a předpisů Evropské unie4) k zpracovávání živočichů pocházejících z akvakultury pro potravinářské účely,
g) provozovatelem oprávněného zpracovatelského zařízení každá fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za to, že požadavky této vyhlášky jsou dodržovány v oprávněném zpracovatelském zařízení, které je pod její kontrolou,
h) chovem chov živočichů pocházejících z akvakultury v hospodářství nebo v chovné oblasti měkkýšů,
i) chovnou oblastí měkkýšů produkční oblast nebo sádkovací oblast, ve které jsou všechny produkční podniky akvakultury provozovány v rámci společného systému biologické bezpečnosti,
j) produkční oblastí všechny oblasti ve sladkých a mořských vodách, při ústích řek a lagunách, kde se měkkýši přirozeně vyskytují nebo kde jsou uměle chováni a kde jsou sbíráni,
k) rybářskou oblastí vysazování a slovení (dále jen „rybářská oblast“) rybník nebo jiné zařízení, v nichž se populace živočichů pocházejících z akvakultury udržuje jejich vysazováním pouze pro účely rekreačního rybolovu,
l) sádkovací oblastí každá oblast ve sladkých a mořských vodách, při ústích řek a lagunách s jasně vymezenými hranicemi, označenými bójemi, kůly nebo jinými pevnými prostředky, která je určena výhradně k přirozenému čištění živých měkkýšů,
m) okrasným vodním živočichem vodní živočich, který je chován, držen nebo uváděn na trh pouze k okrasným účelům,
n) volně žijícím vodním živočichem vodní živočich, který není živočichem pocházejícím z akvakultury.
(2) Dále se pro účely této vyhlášky rozumí
a) jednotkou jedno nebo více hospodářství v rámci společného systému biologické bezpečnosti, v němž je držena populace vodních živočichů s jednoznačným nákazovým statusem ve vztahu ke konkrétní nákaze,
b) společným systémem biologické bezpečnosti uplatňování stejných opatření týkajících se dozoru nad zdravím vodních živočichů, prevence a tlumení nákaz,
c) uzavřeným pásmem oblast okolo zamořeného hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, kde jsou uplatňována opatření k tlumení nákaz s cílem zabránit jejich šíření,
d) nákazou vodních živočichů (dále jen „nákaza“) klinická nebo klinicky se neprojevující infekce vodních živočichů s jedním nebo více etiologickými činiteli,
e) oblastí nebo jednotkou prostými nákazy oblasti nebo jednotky uznané za prosté nákazy podle zákona a § 38 nebo 39 této vyhlášky,
f) nově se objevující nákazou nově zjištěná závažná nákaza, jejíž příčina může, ale nemusí být známa, která se může rozšířit v rámci populace nebo mezi populacemi, například prostřednictvím obchodu s vodními živočichy nebo produkty získanými z vodních živočichů. Rozumí se tím také nákaza uvedená v seznamu nákaz, jež byla zjištěna u nového hostitelského druhu, který ještě není uveden v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce jako vnímavý druh,
g) epizootologickou jednotkou skupina vodních živočichů s přibližně stejným rizikem vystavení patogennímu původci v určité lokalitě. Toto riziko může být způsobeno tím, že živočichové sdílejí stejné vodní prostředí, anebo tím, že by se v důsledku chovatelských postupů patogenní původce pravděpodobně rychle šířil z jedné skupiny živočichů na druhou,
h) dalším zpracováním zpracování živočichů pocházejících z akvakultury před lidskou spotřebou pomocí všech druhů opatření a postupů, které postihují anatomickou celistvost těchto živočichů, jako například vykrvení, zbavování vnitřností, kuchání, oddělování hlav od těla, plátkování a filetování, a při kterých vznikají odpady a vedlejší produkty, jež by mohly způsobit riziko rozšíření nákaz,
i) zvýšeným úhynem nevysvětlitelný úhyn výrazně převyšující úroveň, kterou lze za převažujících podmínek považovat za běžnou pro dané hospodářství nebo danou chovnou oblast měkkýšů; o tom, co je považováno za zvýšený úhyn, musí společně rozhodnout chovatel a krajská veterinární správa,
j) infekcí přítomnost množícího se nebo jinak se vyvíjecího, anebo latentního patogenního původce v hostiteli nebo na hostiteli,
k) zamořenou oblastí nebo jednotkou oblast nebo jednotka, o nichž je známo, že se v nich vyskytuje infekce,
l) karanténou oddělené držení skupiny vodních živočichů bez jakéhokoli přímého nebo nepřímého kontaktu s jinými vodními živočichy za účelem jejich pozorování po stanovené časové období, a pokud je to třeba, jejich vyšetření a ošetření včetně čištění nebo zneškodňování odpadních vod,
m) vnímavým druhem jakýkoli druh, u něhož byla prokázána infekce patogenním původcem, k níž došlo přirozenou cestou nebo experimentálně simulací přirozené cesty infekce,
n) přenašečem druh, který není vnímavý na nákazu, ale může šířit infekci přenášením patogenního původce z jednoho hostitele na druhého,
o) oblastí přesně zeměpisně vymezená oblast s homogenním hydrologickým systémem sestávajícím z části povodí od pramene až po přírodní nebo umělou překážku, která zabraňuje migraci vodních živočichů z níže položených úseků povodí proti proudu, celé povodí od pramene až k ústí do moře, anebo více než jedno povodí včetně příslušných ústí do moře, v důsledku epizootologické souvislosti mezi povodími prostřednictvím ústí.
(3) Kde se v této vyhlášce mluví o hospodářství, rozumí se tím jakékoli prostory, uzavřená oblast nebo zařízení provozované produkčním podnikem akvakultury, ve kterém jsou živočichové pocházející z akvakultury chováni za účelem jejich uvedení na trh, s výjimkou těch prostorů, oblastí nebo zařízení, ve kterých jsou volně žijící vodní živočichové, sbíraní a lovení k lidské spotřebě, dočasně drženi před usmrcením, aniž by byli krmeni.
(4) Kde se v této vyhlášce mluví o uvedení na trh, rozumí se tím prodej, včetně nabízení k prodeji, anebo jakákoli jiná forma převodu, úplatného nebo bezúplatného, a jakákoli forma přemístění živočichů pocházejících z akvakultury.
(5) Pro účely této vyhlášky se použijí podle potřeby i definice uvedené v předpisech Evropské unie upravujících obecné zásady a požadavky potravinového práva, hygienu potravin, zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu a úřední kontroly týkající se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a pohodě zvířat5).
4) Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.
5) Čl. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.
Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, v platném znění.