přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 289/1995
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) § 46

§ 46
(1) Stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních příspěvků vlastníkům lesů. Finanční příspěvky mohou být poskytnuty zejména na
a) ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese,
b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku,
c) zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin,
d) opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů,
e) opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou (rekonstrukce nebo přeměna porostu),
f) opatření k zalesnění v horských polohách,
g) ochranu lesa,
h) opatření k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,
i) opatření k zajištění proti lesním hmyzím škůdcům a opatření při jiných mimořádných okolnostech a nepředvídatelných škodách ohrožujících stav lesů, přesahujících možnosti vlastníka lesa,
j) podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr,
k) vyhotovení plánů za podmínky poskytnutí dat plánu v digitální formě pro potřeby státní správy lesů,
l) zvládnutí následků mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích.
(2) Služby mohou být poskytnuty zejména zajištěním
a) velkoplošné ochrany lesů proti hmyzím škůdcům,
b) velkoplošné chemické meliorace a hnojení lesů,
c) prevence a ochrany lesů před požáry,
d) hubením komárů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v místech, kde orgány hygienické služby potvrdí jejich hrozící kalamitní výskyt,
e) monitoringu a prognózování výskytu a vývoje škodlivých činitelů,
f) poradenské činnosti a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesů a odborných lesních hospodářů.
(3) Finanční příspěvky podle odstavce 1 a služby podle odstavce 2 poskytuje
a) Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské lesy,
b) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem,
c) ministerstvo, jde-li o ostatní lesy.
(4) O poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku rozhoduje ministerstvo nebo krajský úřad.
(5) Na poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku není právní nárok. Získá-li vlastník lesa finanční příspěvek na základě uvedení nesprávných údajů nebo použije-li ho na jiný účel, než na který byl finanční příspěvek poskytnut, je povinen celý finanční příspěvek vrátit.
(6) Finanční příspěvek může být poskytnut také ze Státního fondu životního prostředí,13) nebyl-li na stejný účel poskytnut podle tohoto zákona. Je-li poskytnut finanční příspěvek podle tohoto zákona, nelze na stejný účel poskytnout jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.
(7) Poskytnutí finančního příspěvku může být odepřeno žadateli, jemuž byla v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona.
(8) Kontrola dodržení podmínek poskytování finančních příspěvků je vykonávána podle zvláštních právních předpisů32). Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu nebo kvalitě, nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci, anebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu33).
(9) Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků, způsobu kontroly jejich využití a vzory žádostí o poskytnutí finančních příspěvků stanoví vláda nařízením.
(10) Finanční příspěvky na zvládnutí následků mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích podle odstavce 1 písm. l) se poskytují podle výzvy k podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zveřejněné ministerstvem.
(11) Na řízení o poskytnutí finančních příspěvků podle odstavců 1 až 10, jako jiných peněžních prostředků státu podle § 3 písm. c) rozpočtových pravidel, se použijí přiměřeně ustanovení rozpočtových pravidel o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.
(12) V případě poskytnutí finančních příspěvků podle odstavců 1 až 11 se ustanovení rozpočtových pravidel o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci a o porušení rozpočtové kázně použijí obdobně.
(13) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále v případě poskytnutí finančních příspěvků podle odstavců 1 až 12 vykonávají finanční úřady.
13) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
32) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
33) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 109/2009 Sb.