přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 289/1995
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) § 45

§ 45
Odnětí a zánik licence
(1) Orgán státní správy lesů, který licenci udělil, ji odejme, jestliže
a) držitel licence nebo odpovědný zástupce právnické osoby již nesplňuje podmínky uvedené v § 41 a 42,
b) nastanou překážky podle § 43,
c) o to držitel licence požádá, nebo
d) držitel licence závažným způsobem nebo v průběhu 12 měsíců opakovaně poruší některou z povinností stanovených tímto zákonem.
(2) Řízení o odnětí licence podle odstavce 1 písm. d) orgán státní správy zahájí do 30 dnů ode dne, kdy se o důvodu odnětí licence dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod nastal.
(3) O udělení licence může fyzická nebo právnická osoba, které byla licence odňata podle odstavce 1 písm. d), požádat nejdříve po 5 letech ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí licence nabylo právní moci.
(4) Udělená licence zanikne
a) smrtí držitele licence, jde-li o fyzickou osobu,
b) zánikem právnické osoby.