přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 244/2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti § 7

§ 7
Způsob hodnocení znalosti uchazečů
(1) Znalosti uchazeče z jednotlivých skupin předmětů (§ 5 odst. 1) v písemné i ústní části zkoušek pro myslivecké hospodáře nebo z vypracování úloh podle zadání (§ 5 odst. 2) se klasifikují: prospěl s vyznamenáním, "prospěl", "neprospěl". Pokud byl uchazeč klasifikován jako "neprospěl" alespoň v jedné skupině předmětů (§ 5 odst. 1) nebo ve vypracování úloh podle zadání (§ 5 odst. 2), neprospěl v příslušné části zkoušek pro myslivecké hospodáře.
(2) Výsledek zkoušek pro myslivecké hospodáře se klasifikuje: prospěl s vyznamenáním, "prospěl", "neprospěl". Uchazeče, který opakoval zkoušku podle odstavce 3, nelze klasifikovat "prospěl s vyznamenáním.
(3) Uchazeč prospěl s vyznamenáním, pokud byl takto klasifikován alespoň ve stejných 3 skupinách předmětů v písemné i ústní části. Uchazeč u zkoušek pro myslivecké hospodáře prospěl, jestliže prospěl v každé její části. Pokud neprospěl v písemné části zkoušek, nemůže se zúčastnit ústní části zkoušek. Písemnou část zkoušek může jedenkrát opakovat v termínu, který mu pořadatel zkoušky stanoví nejdříve za 1 měsíc a nejpozději do 6 měsíců od termínu konání písemné části zkoušky, při níž neprospěl. Pokud uchazeč neprospěl z jedné skupiny předmětů v ústní části zkoušky, může zkoušku z této skupiny předmětů jedenkrát opakovat v termínu, který mu pořadatel zkoušky stanoví nejdříve za 1 měsíc a nejpozději do 6 měsíců od termínu ústní části zkoušky, při níž neprospěl. V případě, že z opakované písemné části nebo opakované zkoušky ze skupiny předmětů ústní části zkoušky neprospěje, u zkoušek pro myslivecké hospodáře uchazeč neprospěl.
(4) O průběhu a výsledku zkoušek pro myslivecké hospodáře pořadatel pořizuje zápis, který obsahuje jméno a příjmení uchazeče, jeho datum narození, zhodnocení uchazeče z jednotlivých skupin předmětů, částí, včetně opakování, celkový výsledek zkoušek pro myslivecké hospodáře, datum a místo jejich konání, včetně náhradního termínu, jména a příjmení zkušebních komisařů, předsedy a místopředsedy zkušební komise. Zápis podepíše předseda, místopředseda a zkušební komisaři. Vzor zápisu o průběhu a výsledku zkoušek pro myslivecké hospodáře je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
(5) Předseda zkušební komise oznámí uchazečům nejpozději do dvou hodin od ukončení zkoušky posledního uchazeče, který skládal u stejné zkušební komise v tomtéž dni zkoušku pro myslivecké hospodáře, výsledek zkoušek pro myslivecké hospodáře veřejně.
(6) Uchazeč obdrží o vykonaných zkouškách pro myslivecké hospodáře potvrzení s uvedením označení pořadatele, čísla jeho pověření, svého jména a příjmení, data narození, druhu zkoušky, data jejího složení a výsledku. Potvrzení podepisuje pověřený zástupce pořadatele, předseda, místopředseda a zkušební komisaři. Vzor potvrzení o vykonaných zkouškách pro myslivecké hospodáře je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.