přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 244/2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti § 6

§ 6
(1) Termín konání zkoušek pro myslivecké hospodáře určí osoba podle § 8 pověřená organizováním zkoušek pro myslivecké hospodáře (dále jen "pořadatel"). O datu, místu a čase konání zkoušky, resp. každé z jejích částí vyrozumí pořadatel písemně uchazeče nejméně 30 dnů předem a ve stejné lhůtě vyrozumí též Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo").
(2) Uchazeči, který se z vážných důvodů nemohl podrobit zkouškám pro myslivecké hospodáře nebo od nich odstoupil, může pořadatel stanovit náhradní termín, místo a čas, kde se budou zkoušky pro myslivecké hospodáře konat, a vyrozumí o nich uchazeče a ministerstvo ve lhůtě stanovené v odstavci 1.
(3) U jedné zkušební komise se může podrobit ústní části zkoušek pro myslivecké hospodáře nejvýše 10 uchazečů v jednom dni a zkouška z jedné skupiny předmětů smí trvat nejdéle 15 minut.