přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 244/2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti § 5

§ 5
Způsob provádění zkoušek pro myslivecké hospodáře
(1) Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní, trvá nejdéle čtyři hodiny a musí obsahovat otázky z těchto předmětů:
a) I. skupina
Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;
b) II. skupina
1. zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,
2. plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,
3. myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,
4. ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;
c) III. skupina
1. výživa zvěře,
2. nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření,
3. ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,
4. myslivecká zoologie a kynologie;
d) IV. skupina
1. myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,
2. lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,
3. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,
4. systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování.
(2) Při písemné části musí uchazeč vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.
(3) Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.
(4) Zkušebním komisařem pro tyto zkoušky může být ten, kdo je držitel loveckého lístku pro české občany nejméně 5 let a prokáže, že
a) složil zkoušku z myslivosti při studiu ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou8) v oblasti lesnictví nebo zemědělství, nebo
b) je absolventem střední a vyšší odborné školy se studijními obory lesnictví, nebo veterinární prevence, pokud součástí učebního plánu byla povinná výuka předmětu myslivost, nebo
c) složil vyšší odborné myslivecké zkoušky, nebo
d) má vysokoškolské vzdělání v oboru právo podle dříve platných právních předpisů nebo získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech8) v oblasti právo, jde-li o I. skupinu předmětů, nebo
e) má vysokoškolské vzdělání podle dříve platných právních předpisů nebo získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech8) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, jde-li o III. skupinu předmětů.
(5) Předsedou nebo místopředsedou zkušební komise může být pouze ten, kdo je držitel loveckého lístku pro české občany alespoň 5 let a prokáže, že splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 4 písm. a), b) nebo c). Jeden zkušební komisař může zkoušet pouze jednu skupinu předmětů.
8) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.