přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. Příl.5

Příl.5
REPOPULACE HOSPODÁŘSTVÍ
1.
Všeobecné zásady
1.1. Repopulace může být zahájena nejdříve po uplynutí 21 dnů od provedení závěrečné dezinfekce hospodářství.
1.2. Zvířata pro repopulaci mohou vstoupit do hospodářství pouze za těchto podmínek:
1.2.1. zvířata nepocházejí z pásem, na která se vztahují veterinární omezení v souvislosti se slintavkou a kulhavkou;
1.2.2. Krajská veterinární správa musí mít jistotu, že u zvířat určených k repopulaci mohl být zjištěn jakýkoli eventuální zbytkový virus slintavky a kulhavky buď na základě klinických příznaků v případě skotu nebo prasat, anebo laboratorním vyšetřením v případě jiných druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce, které je provedeno na konci pozorovací doby podle odstavce 1.3.;
1.2.3. pro zajištění přiměřené imunitní reakce podle odstavce 1.2.2. u zvířat určených k repopulaci musí tato zvířata:
1.2.3.1. buď pocházet nebo být přepravena z hospodářství nacházejícího se v pásmu o poloměru minimálně 10 km se středem v uvedeném hospodářství, ve kterém nevzniklo ohnisko slintavky a kulhavky nejméně po dobu 30 dnů, anebo
1.2.3.2. musí být podrobena vyšetření podle přílohy č. 13 k této vyhlášce na přítomnost protilátek proti viru slintavky a kulhavky s negativním výsledkem, které bylo provedeno na vzorcích odebraných před vstupem zvířat do hospodářství.
1.3. Bez ohledu na způsob chovu používaný v hospodářství musí repopulace splňovat tyto podmínky:
1.3.1. zvířata musí být zastavena do všech jednotek a budov příslušného hospodářství;
1.3.2. v případě hospodářství s více jednotkami nebo budovami nemusí být repopulace ve všech jednotkách nebo budovách provedena současně.
Žádné zvíře druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce však nesmí opustit hospodářství, dokud nebyly u všech nově zastavených zvířat ve všech jednotkách a budovách provedeny všechny postupy repopulace;
1.3.3. během prvních 14 dnů po zástavu musí být zvířata klinicky vyšetřena každé 3 dny;
1.3.4. v období mezi 15. a 28. dnem po novém zástavu musí být zvířata klinicky vyšetřena jednou týdně;
1.3.5. nejdříve za 28 dnů po posledním novém zástavu musí být všechna zvířata klinicky vyšetřena a pro účely vyšetření na protilátky proti viru slintavky a kulhavky musí být odebrány vzorky v souladu s požadavky bodu 2.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce;
1.4. Postup repopulace se považuje za ukončený, jestliže opatření podle bodu 1.3.5. byla provedena s negativním výsledkem.
2.
Rozšířená opatření a odchylky
2.1. Krajská veterinární správa může nařídit:
2.1.1. použití indikátorových zvířat (biologických indikátorů), zvláště v hospodářstvích, která lze obtížně čistit a dezinfikovat, a zejména v hospodářstvích pod širým nebem. Prováděcí pravidla o použití indikátorových zvířat mohou být stanovena orgány Evropské unie;
2.1.2. doplňková ochranná a kontrolní opatření v rámci repopulace.
2.2. Krajská veterinární správa může postupovat odchylně od opatření podle bodů 1.3.2. až 1.3.4. této přílohy, provádí-li se repopulace po uplynutí 3 měsíců od vzniku posledního ohniska v pásmu o poloměru 10 km se středem v hospodářství, ve kterém se tato repopulace provádí.
3.
Repopulace ve spojení s nouzovým očkováním
3.1. Repopulace v očkovacím pásmu vymezeném podle § 51 této vyhlášky se provádí buď v souladu s odstavci 1 a 2 této přílohy, anebo v souladu s § 57 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2 písm. a) body 1, 3 a 4 této vyhlášky.
3.2. Krajská veterinární správa může povolit repopulaci očkovaných zvířat v hospodářstvích nacházejících se vně očkovacího pásma po provedení opatření podle § 60 této vyhlášky a za těchto podmínek:
3.2.1. přesahuje-li podíl očkovaných zvířat použitých pro repopulaci 75 %, jsou očkovaná zvířata nejdříve za 28 dnů od posledního zástavu zvířat vnímavých druhů náhodně testována na přítomnost protilátek proti nestrukturálním bílkovinám za použití statistických parametrů podle bodu 2.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce a pro neočkovaná zvířata platí ustanovení odstavce 1, nebo
3.2.2. nepřesahuje-li podíl očkovaných zvířat 75 %, jsou neočkovaná zvířata považována za indikátorová zvířata a platí ustanovení odstavce 1.