přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. Příl.4

Příl.4
ZÁSADY A POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
1.
Všeobecné zásady a postupy
1.1. Čisticí a dezinfekční postupy podle § 12 této vyhlášky se provádějí pod úředním dozorem a v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře.
1.2. Použité dezinfekční prostředky a jejich koncentrace jsou úředně schváleny příslušným orgánem, aby bylo zajištěno zničení viru slintavky a kulhavky.
1.3. Účinnost dezinfekčních prostředků nesmí být snížena dlouhým skladováním.
1.4. Dezinfekční prostředky a postupy se volí s ohledem na povahu prostorů, dopravních prostředků a předmětů, které mají být ošetřeny.
1.5. Podmínky použití odmašťovacích a dezinfekčních prostředků musí zajistit, že jejich účinnost není snížena. Zejména musí být dodrženy technické parametry předepsané výrobcem, jako je tlak, minimální teplota a požadovaná doba působení. Účinnost dezinfekčního prostředku nesmí být snížena interakcí s jinými látkami, jako jsou např. odmašťovací prostředky.
1.6. Nezávisle na použitém dezinfekčním prostředku platí tato všeobecná pravidla:
1.6.1. podestýlka, hnůj a fekálie jsou dezinfekčním prostředkem důkladně napuštěny;
1.6.2. všechny plochy, které mohly být kontaminovány, a zejména podlahy, rampy a stěny, pokud možno po odstranění nebo demontáži zařízení nebo instalaci, které by snižovaly účinnost čisticích a dezinfekčních postupů, jsou omyty a důkladně vykartáčovány a vydrhnuty;
1.6.3. opětně je použit dezinfekční prostředek minimálně na dobu působení předepsanou výrobcem;
1.6.4. voda použitá při čištění je odstraněna takovým způsobem, který vylučuje šíření viru slintavky a kulhavky, a v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře.
1.7. Po mytí, při kterém se používají kapaliny pod tlakem, a po dezinfekci musí být zabráněno nové kontaminaci dříve čištěných nebo dezinfikovaných částí.
1.8. Součástí postupu je mytí, dezinfekce nebo likvidace zařízení, instalací, předmětů nebo boxů, které mohly být kontaminovány.
1.9. Čisticí a dezinfekční postupy podle této vyhlášky musí být uvedeny v záznamech chovatele nebo v případě dopravního prostředku v záznamech dopravce, a je-li třeba úředního povolení, musí být schváleny dohlížejícím úředním veterinárním lékařem.
2.
Zvláštní ustanovení pro čištění a dezinfekci zamořených hospodářství
2.1. Předběžné čištění a dezinfekce
2.1.1. Při utrácení zvířat jsou přijata všechna nezbytná opatření, která zabraňují nebo minimalizují šíření viru slintavky a kulhavky. K těmto opatřením mj. patří instalace dočasného dezinfekčního zařízení, zajištění ochranných oděvů a sprch, dekontaminace použitého zařízení, nástrojů a příslušenství a přerušení dodávky proudu pro ventilační zařízení.
2.1.2. Kadávery utracených zvířat musí být postříkány dezinfekčním prostředkem a odvezeny z hospodářství v uzavřených a nepropustných obalech za účelem zpracování a odstranění.
2.1.3 Po odvezení kadáverů zvířat vnímavých druhů za účelem zpracování a odstranění jsou části hospodářství, ve kterých byla tato zvířata ustájena, a všechny části ostatních budov, prostorů atd. kontaminované při utrácení, porážení nebo vyšetření post mortem postříkány dezinfekčními prostředky schválenými k tomuto účelu.
2.1.4 Všechny tkáně nebo krev, které případně unikly při porážení nebo vyšetření post mortem, a všechny hrubé nečistoty z budov, dvorů, zařízení atd. jsou pečlivě shromážděny a zlikvidovány společně s těly.
2.1.5. Použitý dezinfekční prostředek musí zůstat na všech plochách minimálně 24 hodin.
2.2. Závěrečné čištění a dezinfekce
2.2.1. Všechny plochy jsou zbaveny mastnoty a nečistoty odmašťovacím prostředkem a umyty studenou vodou.
2.2.2. Po umytí studenou vodou jsou plochy znovu postříkány dezinfekčním prostředkem.
2.2.3. Po 7 dnech jsou prostory opět ošetřeny odmašťovacím prostředkem, opláchnuty studenou vodou, postříkány dezinfekčním prostředkem a znovu opláchnuty studenou vodou.
3.
Dezinfekce kontaminovaného steliva, hnoje, kejdy a močůvky
3.1. Pevné části hnoje a použitého steliva jsou uloženy na hromadu, pokud možno s přidáním 100 kg granulovaného páleného vápna na 1 m3 hnoje, aby bylo zaručeno dosažení teploty minimálně 70 st. C v celé hromadě, postříkány dezinfekčním prostředkem a ponechány na místě minimálně 42 dnů, během nichž by měla být hromada buď zakryta, nebo přeložena, aby bylo zaručeno tepelné ošetření všech vrstev.
3.3. Tekuté části hnoje, kejda a močůvka jsou skladovány minimálně 42 dnů po posledním přidání infikovaného materiálu. Tato doba může být prodloužena při silné kontaminaci kejdy a močůvky nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek. Tato doba může být zkrácena při přidání dezinfekčního prostředku, kterým se dostatečně změní pH v celém objemu hmoty za účelem zničení viru slintavky a kulhavky.
4.
Zvláštní případy
4.1. Nemohou-li být z technických nebo bezpečnostních důvodů provedeny čisticí a dezinfekční postupy v souladu s touto vyhláškou, musí být budovy nebo prostory čištěny a dezinfikovány co možná nejdůkladněji, aby bylo zabráněno šíření viru slintavky a kulhavky, a minimálně 1 rok musí zůstat neobsazeny zvířaty vnímavých druhů.
4.2. Odchylně od bodů 2.1. a 2.2. může v případě hospodářství pod širým nebem krajská veterinární správa stanovit zvláštní čisticí a dezinfekční postupy s ohledem na druh hospodářství a klimatické podmínky.
4.3. Odchylně od bodu 3 může krajská veterinární správa stanovit zvláštní dezinfekční postupy pro hnůj, kejdu a močůvku, je-li vědecky prokázáno, že postup zajišťuje účinné zničení viru slintavky a kulhavky.