přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 73

§ 73
(1) Krajské centrum tlumení nákazy musí mít takovou organizaci a strukturu řízení, která zajišťuje rychlé, účinné a koordinované provádění opatření k tlumení nákazy, používaných podle této vyhlášky v případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky, zejména provádění epizootologického šetření, státního veterinárního dozoru v pásmech, ochrany životního prostředí, dohledávání zvířat a živočišných produktů, porážky nařízené z hlediska ochrany zvířat a naléhavé porážky, neškodného odstraňování a zpracovávání kadáverů zvířat z nakažených stád, čištění a dezinfekce, ostatních asanačních opatření a nouzového očkování.
(2) Krajské centrum tlumení nákazy musí být odpovídajícím způsobem personálně a materiálně vybaveno. Musí mít zejména
a) jednu telefonní linku výhradně pro komunikaci s celostátním centrem tlumení nákazy a dostupné telefonní linky, na kterých mohou osoby činné v zemědělství a ostatní obyvatelé venkova získávat aktuální a přesné informace o přijatých opatřeních,
b) terénní spolupracovníky vybavené příslušnými komunikačními prostředky a účinnými systémy zpracovávání všech potřebných dat,
c) záznamový systém, pokud možno počítačový, spojený s celostátním centrem tlumení nákazy a se všemi potřebnými databázemi, organizacemi, institucemi a laboratořemi,
d) společný termínový plán na každý den, ve kterém se v chronologickém pořadí zaznamenávají všechny události spojené s výskytem ohniska slintavky a kulhavky a který umožňuje spojení a koordinaci různých činností,
e) aktuální seznam osob, včetně soukromých veterinárních lékařů a místních organizací, které mohou být kontaktovány a povolány v případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky,
f) aktuální seznam hospodářství, ve vztahu k nimž mohou být v případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky uplatněna ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 16 a 18,
g) aktuální seznam možných míst pro spálení nebo zahrabání kadáverů zvířat utracených v souladu s touto vyhláškou a pro jejich zpracování v souladu s požadavky veterinární péče a ochrany životního prostředí,
h) aktuální seznam organizací a institucí ochrany životního prostředí v kraji, které musí být kontaktovány a povolány v případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky,
i) mapy s vyznačením míst vhodných k zahrabání kadáverů, která nepředstavují riziko poškození životního prostředí, zejména povrchových a podzemních vod,
j) seznam podniků schválených k ošetření nebo zpracování kadáverů a ostatních konfiskátů živočišného původu,
k) seznam opatření ke sledování a zabránění úniku dezinfekčních prostředků, tělesných tkání a tekutin do okolního prostředí při rozkladu kadáverů, zejména do povrchových a podzemních vod.
(3) Podrobnosti o umístění, organizaci, řízení, vybavení, personálu, komunikačních linkách a informačních kanálech krajských center tlumení nákazy stanoví pohotovostní plán.