přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 57

§ 57
Opatření v očkovacím pásmu po dokončení šetření a klasifikace hospodářství až do obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky (fáze 3)
(1) V očkovacím pásmu se v období od ukončení ochranných a zdolávacích opatření uvedených v § 56 až do obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky v souladu s § 58 uplatňují tato ochranná a zdolávací opatření:
a) přemísťování zvířat vnímavých druhů mezi hospodářstvími uvnitř očkovacího pásma podléhá povolení krajské veterinární správy,
b) přemísťování zvířat vnímavých druhů ven z očkovacího pásma je zakázáno.
(2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit odchylně
a) od odstavce 1 písm. a) přepravu neočkovaných zvířat vnímavých druhů za předpokladu, že
1. ve lhůtě 24 hodin po nakládce byla všechna zvířata vnímavých druhů v hospodářství podrobena klinickému vyšetření a nemají klinické příznaky slintavky a kulhavky,
2. zvířata v hospodářství původu byla podrobena zákazu přemísťování po dobu nejméně 30 dnů, během které do hospodářství nevstoupilo žádné zvíře vnímavých druhů,
3. hospodářství původu se nenachází v ochranném pásmu nebo v pásmu dozoru,
4. u zvířat určených k přepravě bylo na konci období izolace provedeno individuální vyšetření na protilátky proti viru slintavky a kulhavky s negativním výsledkem, anebo bylo v hospodářství provedeno sérologické vyšetření podle bodu 2.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce, a to nezávisle na druzích zvířat, a
5. zvířata nesmí přijít do styku se žádným zdrojem nákazy,
b) od odstavce 1 písm. b) přímou přepravu zvířat vnímavých druhů na jatky za účelem jejich neprodleného poražení, a to za podmínek uvedených v § 54 odst. 1 písm. a).
(3) Neočkovaní potomci očkovaných plemenic nesmí opustit hospodářství původu s výjimkou přepravy
a) do hospodářství v očkovacím pásmu, které má stejný nákazový status jako hospodářství původu,
b) na jatky za účelem neprodleného poražení,
c) do hospodářství určeného krajskou veterinární správou, z něhož budou uvedení potomci přepraveni přímo na jatky,
d) do jakéhokoli hospodářství po sérologickém vyšetření na protilátky proti viru slintavky a kulhavky s negativním výsledkem provedeném se vzorky krve odebranými před odesláním z hospodářství původu.
(4) Čerstvé maso získané z neočkovaných zvířat vnímavých druhů může být uvedeno do oběhu uvnitř očkovacího pásma a mimo toto pásmo za těchto podmínek:
a) v celém očkovacím pásmu byla provedena ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 56 odst. 3, anebo byla zvířata přepravena na jatky za podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) bodě 4 nebo písm. b),
b) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci státního veterinárního dozoru,
c) podnik zpracovává pouze čerstvé maso získané ze zvířat uvedených pod písmenem a), nebo ze zvířat chovaných a poražených, popřípadě jen poražených mimo očkovací pásmo, anebo čerstvé maso uvedené v odstavci 6,
d) veškeré takové čerstvé maso je opatřeno označením zdravotní nezávadnosti uvedeným ve zvláštních právních předpisech14),
e) čerstvé maso je během celého procesu výroby stanoveným způsobem zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od masa, které má podle této vyhlášky odlišný nákazový status.
(5) Čerstvé maso získané z očkovaných zvířat vnímavých druhů nebo z neočkovaných séropozitivních potomků očkovaných plemenic, poražených v průběhu období uvedeného v odstavci 1, musí být opatřeno označením zdravotní nezávadnosti podle zvláštního právního předpisu12), skladováno a přepravováno odděleně od masa, které není opatřeno uvedeným označením zdravotní nezávadnosti, a následně přepravováno v zapečetěných nádobách až do podniku určeného krajskou veterinární správou k ošetření v souladu s bodem 1 části A přílohy č. 7 k této vyhlášce.
(6) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit, aby byly uvedeny do oběhu uvnitř očkovacího pásma a mimo očkovací pásmo čerstvé maso a upravené droby získané z očkovaných velkých a malých přežvýkavců nebo z jejich neočkovaných séropozitivních potomků za předpokladu, že
a) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci státního veterinárního dozoru,
b) podnik zpracovává pouze čerstvé maso, s výjimkou drobů, které bylo podrobeno ošetření podle bodů 1, 3 a 4 části A přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo čerstvé maso uvedené v odstavci 4, anebo čerstvé maso získané ze zvířat chovaných a poražených, popřípadě jen poražených mimo očkovací pásmo,
c) veškeré takové čerstvé maso je opatřeno označením zdravotní nezávadnosti uvedeným ve zvláštních právních předpisech14), pokud orgány Evropské unie - v případě čerstvého masa získaného z přežvýkavců, které nepodléhá ošetření podle části A přílohy č. 8 k této vyhlášce, a z něho vyrobených mletého masa a masných polotovarů, jež jsou určeny k uvedení do oběhu v určité oblasti České republiky, jež je státem původu - nerozhodly o jiném označení zdravotní nezávadnosti,
d) čerstvé maso je během celého procesu výroby stanoveným způsobem zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od masa, které má podle této vyhlášky odlišný nákazový status.
(7) Krajská veterinární správa může dále v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit, je-li Česká republika státem původu, aby bylo uvedeno do oběhu na tuzemském trhu, uvnitř očkovacího pásma a mimo očkovací pásmo, čerstvé maso získané z očkovaných prasat a z jejich neočkovaných séropozitivních potomků, vyrobené v průběhu období, které začíná počátkem šetření a končí provedením ochranných a zdolávacích opatření uvedených v § 56 v celém očkovacím pásmu, a to po uplynutí nejméně 3 měsíců od výskytu posledního ohniska slintavky a kulhavky v tomto pásmu, při splnění těchto podmínek:
a) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci státního veterinárního dozoru,
b) podnik zpracovává pouze čerstvé maso získané ze zvířat pocházejících z hospodářství, které splňuje požadavky uvedené v § 56 odst. 5, anebo čerstvé maso získané ze zvířat chovaných a poražených mimo očkovací pásmo,
c) veškeré takové čerstvé maso je opatřeno označením zdravotní nezávadnosti podle zvláštního právního předpisu12),
d) čerstvé maso je během celého procesu výroby stanoveným způsobem zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od masa, které má podle této vyhlášky odlišný nákazový status.
(8) Není-li Česká republika státem původu čerstvého masa uvedeného v odstavci 7, může požádat orgány Evropské unie o souhlas a stanovení podmínek k uvádění tohoto masa do oběhu na svém území nebo na jeho části.
(9) Odesílání čerstvého masa, které bylo získáno z očkovaných prasat a vyrobeno po skončení období uvedeného v odstavci 7 až do obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky podle § 60, z očkovacího pásma se řídí pravidly stanovenými orgány Evropské unie.
(10) Je-li čerstvé maso uvedené v odstavcích 4 a 6, popřípadě i v odstavci 8 určeno k obchodování, musí osvědčení zdravotní nezávadnosti osvědčovat i splnění podmínek uvedených v těchto ustanoveních. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským státům seznam podniků schválených pro účely osvědčování v těchto případech.
(11) Mléko a mléčné výrobky získané od očkovaných zvířat mohou být uvedeny do oběhu uvnitř očkovacího pásma nebo mimo očkovací pásmo pod podmínkou, že jsou podrobeny jednomu z ošetření uvedených v části A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce, v závislosti na jejich dalším použití, zejména zda jsou nebo nejsou určeny k lidské spotřebě. Toto ošetření se provádí v podniku nacházejícím se uvnitř očkovacího pásma nebo v souladu s § 53 odst. 1 písm. c), odst. 2, 3 a 4.
(12) Odběr a přeprava vzorků syrového mléka získaného od zvířat vnímavých druhů z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do laboratoře, s výjimkou diagnostické veterinární laboratoře schválené pro diagnostiku slintavky a kulhavky, a zpracování mléka v takové laboratoři podléhají souhlasu krajské veterinární správy a opatřením k zabránění jakékoli možnosti šíření viru slintavky a kulhavky.
(13) Jiné živočišné produkty, než jsou produkty uvedené v odstavcích 4 až 9, 11 a 12, mohou být uváděny do oběhu, pokud splňují podmínky uvedené v § 29, 30, 31 a 41.
(14) Pro povolování odchylek od zákazů uvedených v § 53, 54 a 57 platí obdobně § 33.
12) Část XI oddíl B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
14) Část XI přílohy č. 1, části III a VI přílohy č. 3 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.