přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 53

§ 53
Opatření v očkovacím pásmu v průběhu období, které začíná počátkem nouzového očkování a končí nejdříve za 30 dnů po skončení tohoto očkování (fáze 1)
(1) V očkovacím pásmu se v průběhu období, které začíná počátkem nouzového očkování a končí nejdříve za 30 dnů po skončení tohoto očkování, uplatňují tato ochranná a zdolávací opatření:
a) přemísťování zvířat vnímavých druhů mezi hospodářstvími uvnitř očkovacího pásma a z tohoto pásma je zakázáno. Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit - po klinické prohlídce zvířat a jejich stáda původu nebo odeslání - přímou přepravu těchto zvířat za účelem jejich neprodleného poražení na určené jatky, které se nacházejí v očkovacím pásmu, anebo - ve výjimečných případech - v blízkosti tohoto pásma;
b) čerstvé maso získané z očkovaných zvířat, která byla poražena v průběhu uvedeného období, musí být opatřeno označením zdravotní nezávadnosti podle zvláštního právního předpisu12), skladováno a přepravováno odděleně od masa, které není opatřeno stejným označením zdravotní nezávadnosti, a následně přepravováno v zapečetěných nádobách až do podniku určeného krajskou veterinární správou k ošetření v souladu s bodem 1 částí A přílohy č. 7 k této vyhlášce;
c) mléko a mléčné výrobky získané od očkovaných zvířat do oběhu uvnitř očkovacího pásma nebo mimo toto pásmo mohou být uvedeny do oběhu pod podmínkou, že jsou podrobeny jednomu z ošetření uvedených v části A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce v závislosti na jejich dalším použití, zejména zda jsou nebo nejsou určeny k lidské spotřebě. Toto ošetření se provádí v podniku nacházejícím se v očkovacím pásmu za podmínek uvedených v odstavci 2, anebo - není-li žádný takový podnik v očkovacím pásmu - v podniku nacházejícím se mimo očkovací pásmo, do kterého se syrové mléko přepravuje za podmínek stanovených v odstavci 4.
(2) V podniku uvedeném v odstavci 1 písm. c) musí být splněny tyto podmínky:
a) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci státního veterinárního dozoru,
b) veškeré mléko použité v podniku splňuje požadavky odstavce 1 písm. c), anebo jde o syrové mléko získané od zvířat nacházejících se mimo očkovací pásmo,
c) mléko je během celého procesu výroby stanoveným způsobem zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od syrového mléka a syrových mléčných výrobků, které nejsou určeny k odeslání z očkovacího pásma,
d) syrové mléko se z hospodářství nacházejícího se mimo očkovací pásmo přepravuje do podniku dopravními prostředky, které byly před zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány a které potom nepřišly do žádného kontaktu s hospodářstvími v pásmu s omezením, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů.
(3) Je-li mléko určeno k obchodování, musí osvědčení zdravotní nezávadnosti osvědčovat také splnění podmínek uvedených v odstavci 2. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským státům seznam podniků schválených pro účely osvědčování v těchto případech.
(4) Při přepravě syrového mléka z hospodářství nacházejícího se v očkovacím pásmu do podniku nacházejícího se mimo očkovací pásmo a při zpracovávání tohoto mléka musí být dodržovány tyto podmínky:
a) zpracování syrového mléka získaného od zvířat vnímavých druhů, která jsou držena v očkovacím pásmu, v podniku, který se nachází mimo očkovací pásmo, povolila krajská veterinární správa;
b) povolení krajské veterinární správy obsahuje přesné pokyny k přepravě syrového mléka včetně určení trasy přepravy do určeného podniku;
c) přeprava se provádí dopravními prostředky, které byly před zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány, jsou konstruovány a udržovány tak, aby nedocházelo k úniku mléka během přepravy, a jsou vybaveny tak, aby se zabránilo vzniku aerosolu během nakládky a vykládky mléka;
d) před opuštěním hospodářství, ze kterého pochází mléko získané od zvířat vnímavých druhů, byly provedeny vyčištění a dezinfekce spojovacích hadic, pneumatik, podběhů kol, spodních částí dopravních prostředků a jakéhokoli vyteklého mléka. Po poslední dezinfekci a před opuštěním očkovacího pásma nesmí dopravní prostředky přijít do žádného kontaktu s hospodářstvími v očkovacím pásmu, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů;
e) dopravní prostředky jsou přísně vyhrazeny pro určenou zeměpisnou nebo správní oblast, jsou podle toho označeny a mohou být přemístěny do jiné oblasti pouze po vyčištění a dezinfekci provedených pod dohledem úředního veterinárního lékaře.
(5) Odběr a přeprava vzorků syrového mléka získaného od zvířat vnímavých druhů z hospodářství nacházejících se v očkovacím pásmu do laboratoře, s výjimkou diagnostické veterinární laboratoře schválené pro diagnostiku slintavky a kulhavky, a zpracování mléka v takové laboratoři jsou zakázány.
(6) Odběr spermatu pro účely umělé inseminace od zvířat vnímavých druhů držených v inseminačních stanicích nacházejících se v očkovacím pásmu se pozastavuje. Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit odběr spermatu v inseminační stanici v očkovacím pásmu za účelem produkce zmrazeného spermatu, a to za podmínky, že je zajištěno, že sperma odebrané v průběhu období uvedeného v odstavci 1 je skladováno odděleně po dobu nejméně 30 dnů a že před odesláním spermatu dárcovské zvíře
a) nebylo očkováno a uplatňují se podmínky uvedené v § 27 odst. 3 písm. b) a c), nebo
b) bylo očkováno, přičemž před očkováním bylo provedeno vyšetření na protilátky proti viru slintavky a kulhavky s negativním výsledkem a
1. vyšetření na virus nebo na genom viru, anebo vyšetření schváleným testem na protilátky proti nestrukturálním bílkoinám bylo s negativním výsledkem provedeno na konci karanténního období stanoveného pro sperma se vzorky odebranými od všech zvířat vnímavých druhů přítomných během tohoto období v inseminační stanici a
2. sperma splňuje podmínky zvláštního právního předpisu22).
(7) Odběr vaječných buněk a embryí od dárcovských zvířat je zakázán.
(8) Uvádění jiných živočišných produktů, které nejsou uvedeny v odstavcích 6 a 7, do oběhu podléhá podmínkám uvedeným v § 29, 30, 31 a 40.
12) Část XI oddíl B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
22) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 380/2003 Sb.