přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 47

§ 47
Kontrola přemísťování zvířat v případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky
(1) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona zajistí, aby v pásmu s omezením
a) chovatelé poskytovali orgánům státního veterinárního dozoru na jejich žádost informace o zvířatech, která vstoupila do jejich hospodářství nebo je opustila. V případě zvířat vnímavých druhů jsou takovými informacemi zejména údaje požadované v § 17a zákona;
b) dopravci, kteří přepravují zvířata, poskytovali orgánům státního veterinárního dozoru na jejich žádost informace o zvířatech vnímavých druhů, která přepravují. Takovými informacemi jsou zejména tyto údaje:
1. místo a datum nakládky zvířat, jméno a příjmení, popř. obchodní firma, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firma nebo název, jde-li o právnickou osobu, a adresa hospodářství nebo shromažďovacího střediska, kde jsou zvířata nakládána;
2. místo a datum dodání zvířat, jméno a příjmení, popř. obchodní firma, a místo trvalého pobytu (místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu), jde-li o fyzickou osobu, obchodní firma nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, příjemce (příjemců);
3. druh a počet přepravovaných zvířat;
4. datum a místo čištění a dezinfekce dopravního prostředku;
5. podrobnosti o průvodních dokladech (včetně jejich číselného nebo jiného označení);
c) obchodníci se zvířaty poskytovali orgánům státního veterinárního dozoru na jejich žádost údaje týkající se zvířat vnímavých druhů, s nimiž obchodují. Takovými informacemi jsou zejména tyto údaje:
1. jméno a příjmení, popř. obchodní firma, a místo trvalého pobytu (místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu), jde-li o fyzickou osobu, obchodní firma nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, chovatele, místo původu, datum nákupu, kategorie, počet a označení skotu nebo registrační číslo hospodářství původu nebo stáda původu prasat;
2. registrační číslo dopravce nebo licenční číslo nákladního vozidla přivážejícího a odvážejícího zvířata;
3. jméno a příjmení, popř. obchodní firma, a místo trvalého pobytu (místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu), jde-li o fyzickou osobu, obchodní firma nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, kupujícího a místo určení zvířat;
4. podrobnosti o průvodních dokladech (včetně jejich číselného nebo jiného označení, a - má-li být vypracován - kopie plánu přepravy).
(2) Ochranná a zdolávací opatření uvedená v odstavci 1 mohou být rozšířena na část nebo na celé pásmo prosté nákazy.