přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 44

§ 44
Regionalizace
(1) Dosahuje-li šíření viru slintavky a kulhavky velkých rozměrů, přestože byla uplatněna ochranná a zdolávací opatření podle této vyhlášky, anebo provádí-li se nouzové očkování, provede Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. c) zákona regionalizaci území České republiky, při níž vymezí jedno nebo více pásem s omezením a pásem prostých nákazy. V souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona pak neprodleně informuje Komisi o přijatých prováděcích pravidlech k ochranným a zdolávacím opatřením zavedeným v pásmu (pásmech) s omezením.
(2) Před vymezením pásem s omezením musí být náležitě posouzena epizootologická situace zejména se zřetelem na možnou dobu a pravděpodobné místo zavlečení nákazy, možné šíření a pravděpodobné časové období nezbytné k eradikaci viru slintavky a kulhavky.
(3) Při vymezování pásem s omezením se berou v úvahu administrativní hranice nebo přirozené překážky. Regionalizace zahrnuje zpočátku větší územní celky, než jsou oblasti. Na základě výsledků epizootologického šetření uvedeného v § 14 však může být pásmo s omezením zmenšeno; zmenšené pásmo nesmí být menší, než je podoblast a, v případě potřeby, okolní podoblasti. Dojde-li k dalšímu šíření viru slintavky a kulhavky, pásmo s omezením se rozšíří na další oblasti nebo podoblasti.
(4) Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty16).
16) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.