přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 39

§ 39
Opatření týkající se mléka a mléčných výrobků od zvířat vnímavých druhů, vyrobených v pásmu dozoru
(1) Do oběhu nelze uvádět
a) mléko získané od zvířat vnímavých druhů pocházejících z pásma dozoru a mléčné výrobky vyrobené z takového mléka,
b) mléko a mléčné výrobky získané od zvířat vnímavých druhů, vyrobené v podniku nacházejícím se v pásmu dozoru.
(2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona rozhodnout, že se zákaz uvádění mléka a mléčných výrobků do oběhu uvedený v odstavci 1 písm. a) nevztahuje na mléko získané od zvířat vnímavých druhů pocházejících z pásma dozoru a na mléčné výrobky vyrobené z takového mléka
a) s datem výroby nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek nákazy v hospodářství nacházejícím se v navazujícím ochranném pásmu, skladované od vyrobení a přepravované odděleně od mléka a mléčných výrobků vyrobených po tomto datu;
b) podrobené jednomu z ošetření uvedených v části A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce v závislosti na dalším použití mléka a mléčných výrobků. Toto ošetření se provádí v podniku nacházejícím se v pásmu dozoru za podmínek stanovených v odstavci 3, anebo - není-li žádný takový podnik v pásmu dozoru - v podniku určeném krajskou veterinární správou a nacházejícím se mimo ochranné pásmo a mimo pásmo dozoru.
(3) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona rozhodnout, že se zákaz uvádění mléka a mléčných výrobků do oběhu uvedený v odstavci 1 písm. b) nevztahuje na mléko a mléčné výrobky vyrobené v podniku nacházejícím se v pásmu dozoru, v němž jsou splněny tyto podmínky:
a) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci státního veterinárního dozoru,
b) veškeré mléko použité v podniku splňuje požadavky odstavce 2 písm. b), anebo jde o syrové mléko získané od zvířat nacházejících se mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru,
c) mléko je během celého procesu výroby stanoveným způsobem zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od mléka a mléčných výrobků, které nejsou určeny k odeslání z pásma dozoru,
d) syrové mléko se z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a mimo pásmo dozoru přepravuje do podniku dopravními prostředky, které byly před zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány a které potom nepřišly do žádného kontaktu s hospodářstvími v ochranném pásmu a pásmu dozoru, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů.
(4) Je-li mléko určeno k obchodování, musí osvědčení zdravotní nezávadnosti osvědčovat také splnění podmínek uvedených v odstavci 3. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským státům seznam podniků schválených pro účely osvědčování v těchto případech.
(5) Při přepravě syrového mléka z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do podniku nacházejícího se mimo ochranné pásmo a mimo pásmo dozoru a při zpracovávání tohoto mléka musí být dodrženy tyto podmínky:
a) zpracování syrového mléka získaného od zvířat vnímavých druhů, která jsou držena v pásmu dozoru, v podniku, který se nachází mimo ochranné pásmo a mimo pásmo dozoru, povolila krajská veterinární správa;
b) povolení krajské veterinární správy obsahuje přesné pokyny k přepravě syrového mléka včetně určení trasy přepravy do určeného podniku;
c) přeprava se provádí dopravními prostředky, které byly před zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány, jsou konstruovány a udržovány tak, aby nedocházelo k úniku mléka během přepravy, a jsou vybaveny tak, aby se zabránilo vzniku aerosolu během nakládky a vykládky mléka;
d) před opuštěním hospodářství, ze kterého pochází mléko zvířat vnímavých druhů, byly provedeny vyčištění a dezinfekce spojovacích hadic, pneumatik, podběhů kol, spodních částí dopravních prostředků a jakéhokoli vyteklého mléka. Po poslední dezinfekci a před opuštěním pásma dozoru nesmí dopravní prostředky přijít do žádného kontaktu s hospodářstvími v ochranném pásmu a pásmu dozoru, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů;
e) dopravní prostředky jsou přísně vyhrazeny pro určenou zeměpisnou nebo správní oblast, jsou podle toho označeny a mohou být přemístěny do jiné oblasti pouze po vyčištění a dezinfekci provedených pod dohledem úředního veterinárního lékaře.
(6) Odběr a přeprava vzorků syrového mléka získaného od zvířat vnímavých druhů z hospodářství nacházejících se v pásmu dozoru do laboratoře, s výjimkou diagnostické veterinární laboratoře schválené pro diagnostiku slintavky a kulhavky, a zpracování mléka v takové laboratoři podléhají souhlasu krajské veterinární správy a opatřením k zabránění jakéhokoli šíření případně přítomného viru slintavky a kulhavky.