přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 38

§ 38
Opatření týkající se čerstvého masa zvířat vnímavých druhů pocházejících z pásma dozoru a masných výrobků vyrobených z tohoto masa
(1) Do oběhu nelze uvádět
a) čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary získané ze zvířat vnímavých druhů, pocházejících z pásma dozoru, a masné výrobky vyrobené z tohoto masa,
b) čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky získané ze zvířat vnímavých druhů, vyrobené v podniku nacházejícím se v pásmu dozoru.
(2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona rozhodnout, že se zákaz uvádění čerstvého masa, mletého masa a masných polotovarů do oběhu uvedených v odstavci 1 písm. a) nevztahuje na
a) čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary s datem výroby nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek nákazy v hospodářství nacházejícím se v navazujícím ochranném pásmu, skladované od vyrobení a přepravované odděleně od masa vyrobeného po tomto datu. Toto maso musí být snadno odlišitelné od masa, které není způsobilé k odeslání z pásma dozoru, a to použitím zřetelného označení podle zvláštního právního předpisu13);
b) čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary získané od zvířat přepravovaných na jatky za podmínek přinejmenším stejně přísných, jako jsou podmínky uvedené v § 36 odst. 3 písm. a) až e), a za předpokladu, že maso je podrobeno opatřením uvedeným v odstavci 3 písm. a);
c) masné výrobky získané z čerstvého masa pocházejícího ze zvířat vnímavých druhů z pásma dozoru, které je opatřeno označením zdravotní nezávadnosti podle zvláštního právního předpisu12) a které je přepravováno pod dohledem úředního veterinárního lékaře až do podniku určeného k jeho ošetření podle bodu 1 části A přílohy č. 7 k této vyhlášce.
(3) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona rozhodnout, že se zákaz uvádění čerstvého masa, mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků uvedených v odstavci 1 písm. b) nevztahuje na
a) čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary, které pocházejí z podniku nacházejícího se v pásmu dozoru, v němž jsou splněny tyto podmínky:
1. podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci státního veterinárního dozoru,
2. v podniku se zpracovávají pouze čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary uvedené v odstavci 2 písm. b) a splňující doplňkové podmínky uvedené v části B přílohy č. 8 k této vyhlášce, anebo čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary získané ze zvířat chovaných a poražených mimo pásmo dozoru, nebo ze zvířat přepravených do podniku v souladu s § 23 odst. 2 písm. b),
3. veškeré takové čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti uvedeným ve zvláštních právních předpisech14),
4. veškeré takové čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary jsou během celého procesu výroby stanoveným způsobem zřetelně označeny a jsou skladovány a přepravovány odděleně od masa, mletého masa a masných polotovarů, které podle této vyhlášky nejsou způsobilé k odeslání z pásma dozoru,
b) masné výrobky vyrobené v podniku nacházejícím se v pásmu dozoru, které odpovídají požadavkům odstavce 2 písm. c), anebo jsou vyrobeny z masa, které odpovídá požadavkům písmene a).
(4) Jsou-li čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary určeny k obchodování, musí osvědčení o zdravotní nezávadnosti osvědčovat také splnění podmínek uvedených v odstavci 3. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským státům seznam podniků schválených pro účely osvědčování v těchto případech.
(5) Postup podle odstavce 2 může podléhat, zejména pokud jde o označování zdravotní nezávadnosti masa získaného ze zvířat vnímavých druhů pocházejících z pásma dozoru, trvajícího po dobu více než 30 dnů, zvláštním podmínkám stanoveným orgány Evropské unie.
12) Část XI oddíl B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
13) Vyhláška č. 202/2003 Sb.
Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.
14) Část XI přílohy č. 1, části III a VI přílohy č. 3 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.