přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 26

§ 26
Opatření týkající se mléka a mléčných výrobků vyrobených v ochranném pásmu
(1) Do oběhu nelze uvádět
a) mléko získané od zvířat vnímavých druhů pocházejících z ochranného pásma a mléčné výrobky vyrobené z takového mléka,
b) mléko a mléčné výrobky získané od zvířat vnímavých druhů, vyrobené v podniku nacházejícím se v ochranném pásmu.
(2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění mléka a mléčných výrobků do oběhu, uvedený
a) v odstavci 1 písm. a), nevztahuje na mléko získané od zvířat vnímavých druhů pocházejících z ochranného pásma a na mléčné výrobky vyrobené z takového mléka
1. s datem výroby nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek nákazy v hospodářství nacházejícím se v ochranném pásmu, skladované od vyrobení a přepravované odděleně od mléka a mléčných výrobků vyrobených po tomto datu, nebo
2. podrobené jednomu z ošetření uvedených v části A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce v závislosti na dalším použití mléka a mléčných výrobků. Toto ošetření se provádí v podniku nacházejícím se v ochranném pásmu za podmínek uvedených v odstavci 3, anebo - není-li žádný takový podnik v ochranném pásmu - v podniku určeném krajskou veterinární správou a nacházejícím se mimo ochranné pásmo za podmínek stanovených v odstavci 5,
b) v odstavci 1 písm. b), nevztahuje na mléko a mléčné výrobky vyrobené v podniku nacházejícím se v ochranném pásmu za podmínek uvedených v odstavci 3.
(3) V podniku uvedeném v odstavci 2 písm. a) bodě 2 nebo písm. b) musí být splněny následující podmínky:
a) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci státního veterinárního dozoru,
b) veškeré mléko použité v podniku splňuje požadavky odstavce 2 písm. a), anebo jde o syrové mléko získané od zvířat nacházejících se mimo ochranné pásmo,
c) mléko je během celého procesu výroby stanoveným způsobem zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od syrového mléka a syrových mléčných výrobků, které nejsou určeny k odeslání z ochranného pásma,
d) syrové mléko se z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo přepravuje do podniku dopravními prostředky, které byly před zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány a které potom nepřišly do žádného kontaktu s hospodářstvími v ochranném pásmu, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů.
(4) Je-li mléko určeno k obchodování, musí osvědčení zdravotní nezávadnosti osvědčovat také splnění podmínek uvedených v odstavci 3. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským státům seznam podniků schválených pro účely osvědčování v těchto případech.
(5) Při přepravě syrového mléka z hospodářství nacházejícího se v ochranném pásmu do podniku nacházejícího se mimo ochranné pásmo a při zpracovávání tohoto mléka musí být dodrženy tyto podmínky:
a) zpracování syrového mléka získaného od zvířat vnímavých druhů, která jsou držena v ochranném pásmu, v podniku, který se nachází mimo ochranné pásmo, povolila krajská veterinární správa;
b) povolení krajské veterinární správy obsahuje přesné pokyny k přepravě syrového mléka včetně určení trasy přepravy do určeného podniku;
c) přeprava se provádí dopravními prostředky, které byly před zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány, jsou konstruovány a udržovány tak, aby nedocházelo k úniku mléka během přepravy, a jsou vybaveny tak, aby se zabránilo vzniku aerosolu během nakládky a vykládky mléka;
d) před opuštěním hospodářství, ze kterého pochází mléko zvířat vnímavých druhů, byly provedeny vyčištění a dezinfekce spojovacích hadic, pneumatik, podběhů kol, spodních částí dopravních prostředků a jakéhokoli vyteklého mléka. Po poslední dezinfekci a před opuštěním ochranného pásma nesmí dopravní prostředky přijít do žádného kontaktu s hospodářstvími v ochranném pásmu, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů;
e) dopravní prostředky jsou přísně vyhrazeny pro určenou zeměpisnou nebo správní oblast, jsou podle toho označeny a mohou být přemístěny do jiné oblasti pouze po vyčištění a dezinfekci provedených pod dohledem úředního veterinárního lékaře.
(6) Odběr a přeprava vzorků syrového mléka získaného od zvířat vnímavých druhů z hospodářství nacházejících se v ochranném pásmu do laboratoře, s výjimkou diagnostické veterinární laboratoře schválené pro diagnostiku slintavky a kulhavky, a zpracování mléka v takové laboratoři jsou zakázány.