přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 19

§ 19
Kontaktní hospodářství
(1) Hospodářství se považuje za kontaktní, pokud úřední veterinární lékař shledá nebo na základě potvrzených údajů usoudí, že do tohoto hospodářství mohl být zavlečen virus slintavky a kulhavky, a to v důsledku pohybu osob, zvířat, produktů živočišného původu, dopravních prostředků nebo jiným způsobem buď z jiného hospodářství do hospodářství uvedeného v § 5 odst. 1 nebo § 11 odst. 1, anebo naopak z hospodářství uvedeného v § 5 odst. 1 nebo § 11 odst. 1 do jiného hospodářství.
(2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona zajistí, aby
a) se ve vztahu ke kontaktním hospodářstvím uplatňovala ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 5 odst. 2 a § 6 do doby, než bude podezření na přítomnost viru slintavky a kulhavky v kontaktním hospodářství vyloučeno podle kritérií uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce a výsledku šetření podle požadavků uvedených v bodě 2.1.1.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce;
b) nebyla přemísťována žádná zvířata z kontaktního hospodářství po dobu odpovídající inkubační době uvedené pro příslušné druhy zvířat v § 2 písm. f). Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit odlišně od § 5 odst. 2 písm. d) přepravu zvířat vnímavých druhů pod dohledem úředního veterinárního lékaře přímo na určené nejbližší jatky za účelem nutné porážky. Před povolením této přepravy však musí být úředním veterinárním lékařem provedena přinejmenším klinická vyšetření všech zvířat vnímavých druhů v hospodářství, uvedená v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(3) Jestliže krajská veterinární správa dojde k závěru, že to umožňuje epizootologická situace, může uznat za kontaktní hospodářství ve smyslu odstavce 1 jednu epizootologickou jednotku hospodářství včetně zvířat, která se tam nacházejí, avšak jen za předpokladu, že tato epizootologická jednotka splňuje požadavky § 18.
(4) Nelze-li vyloučit epizootologickou souvislost mezi ohniskem slintavky a kulhavky a prostory nebo dopravními prostředky uvedenými v § 16, popřípadě § 17, krajská veterinární správa zajistí, aby ve vztahu k těmto prostorům a dopravním prostředkům byla uplatněna ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 5 odst. 1 a 2 a § 6, popřípadě i § 9.