přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 18

§ 18
Hospodářství sestávající z epizootologicky oddělených jednotek
(1) Jde-li o infikované hospodářství, které sestává ze dvou nebo více oddělených jednotek, může krajská veterinární správa ve výjimečném případě a po důkladném posouzení nebezpečí v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona postupovat odlišně od § 11 odst. 1 písm. a) ve vztahu k těm jednotkám tohoto hospodářství, které nejsou postiženy slintavkou a kulhavkou.
(2) Postup podle odstavce 1 je však možný jen za předpokladu, že úřední veterinární lékař potvrdí při šetření podle § 5 odst. 1, že již přede dnem zjištění ohniska slintavky a kulhavky byly v hospodářství dodržovány po dobu odpovídající nejméně dvojnásobku inkubační doby následující podmínky zabraňující šíření viru slintavky a kulhavky mezi jednotkami uvedenými v odstavci 1:
a) struktura, včetně administrativy, a velikost prostorů umožňují úplné oddělené ustájení a ošetřování odlišných stád zvířat vnímavých druhů, včetně odděleného vzdušného prostoru,
b) činnosti v různých jednotkách, zejména činnosti ve stájích a na pastvě, krmení zvířat a odstraňování hnoje, kejdy a močůvky jsou zcela provozně odděleny a prováděny odlišným personálem,
c) stroje, zvířata druhů nevnímavých na slintavku a kulhavku, využívaná k práci, vybavení, zařízení, nářadí a dezinfekční prostředky používané v jednotkách jsou navzájem zcela odděleny.
(3) Postup odlišný od § 11 odst. 1 písm. d), týkající se mléka, může být povolen hospodářstvím produkujícím mléko za předpokladu, že
a) tato hospodářství splňují podmínky uvedené v odstavci 2,
b) dojení je v každé jednotce prováděno zcela odděleně a
c) mléko je podrobeno přinejmenším jednomu z ošetření popsaných v části A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce, a to v závislosti na jeho dalším použití.
(4) Povolí-li krajská veterinární správa odlišný postup podle odstavce 1, stanoví zároveň prováděcí pravidla pro jeho uplatňování.
(5) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona informuje Komisi o uplatňování odlišného postupu podle odstavce 1 a o podrobnostech přijatých opatření.