přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat Příl.5

Příl.5
REFERENČNÍ LABORATOŘ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRO AFRICKÝ MOR PRASAT
1. Referenční laboratoří Evropských společenství pro africký mor prasat je Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Španělsko.
2. Referenční laboratoř Evropských společenství pro africký mor prasat má následující úkoly a povinnosti
a) po konzultaci s Komisí koordinuje metody používané v členských státech k diagnostice afrického moru prasat, zejména
1. uchovává a poskytuje buněčné kultury pro použití v diagnostice,
2. typizuje, uchovává a poskytuje kmeny viru afrického moru prasat pro sérologická vyšetření a k přípravě antisér,
3. poskytuje standardizovaná séra, konjugovaná séra a jiná referenční činidla národním laboratořím za účelem standardizace vyšetření a činidel používaných v členských státech,
4. zřizuje a uchovává sbírku virů afrického moru prasat,
5. organizuje pravidelné srovnávací testy diagnostických postupů na úrovni Evropských společenství,
6. shromažďuje a vyhodnocuje údaje a informace o používaných diagnostických metodách a o výsledcích provedených vyšetření,
7. klasifikuje izoláty viru nejnovějšími dostupnými metodami za účelem lepšího porozumění epizootologii afrického moru prasat,
8. sleduje vývoj v oblasti surveillance, epizootologie a prevence afrického moru prasat na celém světě,
9. uchovává odborné posudky týkající se viru afrického moru prasat a jiných příbuzných virů umožňující rychlou diferenciální diagnostiku,
b) organizuje školení a doškolování odborníků na laboratorní diagnostiku s ohledem na harmonizaci diagnostických metod,
c) má k dispozici vyškolený personál pro případ mimořádných situací v Evropských společenstvích,
d) provádí výzkum, případně koordinuje výzkum zaměřený na zdokonalení tlumení afrického moru prasat,
e) vypracovává technické protokoly o postupech ověřování účinnosti dezinfekčních prostředků proti viru afrického moru prasat.
3. Referenční laboratoře Evropských společenství pro mor prasat a africký mor prasat organizují svou činnost způsobem zajišťujícím koordinaci srovnávacích testů diagnostiky těchto nákaz, organizovaných na úrovni Evropských společenství.