přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat Příl.1

Příl.1
HLÁŠENÍ NÁKAZY A DALŠÍ EPIZOOTOLOGICKÉ INFORMACE, KTERÉ POSKYTUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA KOMISI A OSTATNÍM ČLENSKÝM STÁTŮM
1. Do 24 hodin po potvrzení primárního ohniska, primárního případu u prasat divokých nebo případu na jatkách nebo v dopravním prostředku musí Státní veterinární správa prostřednictvím Systému hlášení nákaz zvířat (ADNS),11) ohlásit
a) datum odeslání informace o nákaze,
b) čas odeslání,
c) název členského státu,
d) název nákazy,
e) počet ohnisek nebo případů,
f) datum vyslovení podezření na africký mor prasat,
g) datum potvrzení afrického moru prasat,
h) metody použité k potvrzení afrického moru prasat,
i) zda byla nákaza potvrzena u prasat divokých nebo u prasat v hospodářtví, na jatkách nebo v dopravním prostředku,
j) zeměpisnou polohu včetně katastrálního území potvrzeného ohniska nebo případu afrického moru prasat,
k) uplatňovaná protinákazová opatření.
2. V případě primárních ohnisek nebo případů na jatkách nebo v dopravním prostředku musí Státní veterinární správa kromě údajů uvedených v bodě 1 zaslat také informace o
a) počtu vnímavých prasat v ohnisku, na jatkách nebo v dopravním prostředku,
b) počtu uhynulých prasat z každé kategorie v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku,
c) mortality u každé kategorie a o počtu prasat, u kterých byl africký mor prasat potvrzen,
d) počtu prasat utracených v ohnisku, na jatkách nebo v dopravním prostředku,
e) počtu zpracovaných těl,
f) v případě ohniska o jeho vzdálenosti od nejbližšího hospodářství s chovem prasat,
g) pokud byl africký mor prasat potvrzen na jatkách nebo v dopravním prostředku, o umístění hospodářství původu nakažených prasat nebo kadáverů prasat.
3. V případě sekundárních ohnisek musí být informace uvedené v odstavcích 1 a 2 zaslány ve lhůtě stanovené v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
4. Státní veterinární správa zajistí, aby informace, které mají být poskytnuty v souladu s body 1 až 3, a které se týkají ohniska nebo případu afrického moru prasat v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku, byly co nejdříve doplněny o písemnou zprávu určenou Komisi a ostatním členským státům, uvádějící přinejmenším
a) datum, kdy byla prasata v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku utracena a jejich kadávery zpracovány,
b) výsledky laboratorního vyšetření vzorků odebraných po utracení prasat,
c) v případě použití výjimky stanovené v § 6 odst. 1, počet utracených a zpracovaných prasat a počet prasat, která mají být později poražena, společně se stanoveným termínem porážky,
d) informace vztahující se k možnému nebo skutečnému původu nákazy, pokud je zjištěn,
e) informace o kontrolním systému, který byl zřízen k zajištění účinného provádění opatření pro dohled nad přemísťováním zvířat, stanovených v § 10 a 11,
f) v případě primárního ohniska nebo případu afrického moru prasat na jatkách nebo v dopravním prostředku genetický typ viru odpovědného za ohnisko nebo případ,
g) pokud byla prasata utracena v kontaktních hospodářstvích nebo v hospodářstvích s prasaty podezřelými z nákazy virem afrického moru prasat, informace o
1. datu utracení prasat a počtu utracených prasat z každé kategorie v hospodářství,
2. epizootologickém spojení mezi ohniskem nebo případem afrického moru prasat a kontaktními hospodářstvími nebo o jiných důvodech, které vedly k podezření na výskyt afrického moru prasat v podezřelých hospodářstvích,
3. výsledcích laboratorního vyšetření vzorků odebraných od prasat v hospodářstvích a při utracování,
Pokud prasata v kontaktních hospodářstvích nebyla utracena, musí být poskytnuty informace o důvodech, které k tomuto rozhodnutí vedly.