přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 17

§ 17
Opatření bránící šíření viru afrického moru prasat prostřednictvím vektorů
(1) Pokud existuje možnost výskytu vektorů nebo pokud existuje podezření na výskyt vektorů v hospodářství, ve kterém byl potvrzen africký mor prasat, krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona zajistí, aby
a) zamořené budovy a jejich okolí byly zkontrolovány na výskyt vektorů fyzickou kontrolou, případně odchycením vzorků vektorů v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce,
b) pokud je výskyt vektorů potvrzen,
1. byla provedena potřebná laboratorní vyšetření k potvrzení nebo vyloučení výskytu viru afrického moru prasat ve vektorech,
2. byla v hospodářství a v oblasti kolem hospodářství provedena další vhodná sledování, kontroly a protinákazová opatření,
c) pokud je výskyt vektorů potvrzen, ale jejich vyhubení není proveditelné, nebyla prasata, případně jiná hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmových chovech v hospodářství držena nejméně šest let.
(2) Státní veterinární správa předkládá v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím Stálého veterinárního výboru informace o provádění opatření podle odstavce 1.
(3) Rozhodnutím orgánů Evropské unie mohou být stanovena další opatření ke sledování a tlumení vektorů a předcházení africkému moru prasat.