přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 15

§ 15
Opatření v případech podezření na africký mor prasat nebo potvrzení afrického moru prasat u prasat divokých
(1) Byla-li krajská veterinární správa v souladu § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona uvědoměna, že prasata divoká jsou podezřelá z nákazy, učiní veškerá vhodná opatření k potvrzení nebo vyloučení výskytu nákazy, informuje chovatele prasat a uživatele honitby9) a provede vyšetření všech ulovených nebo uhynulých prasat divokých, včetně laboratorního vyšetření.
(2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona ihned po potvrzení primárního případu afrického moru prasat u prasat divokých za účelem omezení šíření nákazy
a) vytvoří odbornou skupinu, tvořenou veterinárními lékaři, myslivci, biology zabývajícími se volně žijícími zvířaty a epizootology, s úkolem spolupracovat s krajskou veterinární správou při
1. zkoumání nákazové situace a stanovení zamořené oblasti v souladu s § 16 odst. 3 písm. b),
2. stanovení vhodných opatření, která mají být uplatňována v zamořené oblasti vedle opatření uvedených v písmenech b) a c); tato opatření mohou zahrnovat pozastavení lovu a zákaz krmení prasat divokých,
3. vypracování plánu eradikace nákazy v souladu s § 16, který má být předložen Komisi,
4. provádění kontrol ověřujících účinnost opatření přijatých za účelem eradikace afrického moru prasat v zamořené oblasti,
b) sleduje hospodářství ve stanovené zamořené oblasti s chovem prasat, zejména nařídí, aby
1. byl proveden úřední soupis všech kategorií prasat ve všech hospodářstvích; tento soupis chovatel aktualizuje; informace ze soupisu se krajské veterinární správě předkládají na požádání a mohou být kontrolovány při každé kontrole; u chovů prasat pod širým nebem může být první prováděný soupis založen na odhadu,
2. veškerá prasata v hospodářství byla držena ve svých ustájovacích místech nebo na jiných místech umožňujících jejich karanténu, na nichž mohou být trvale oddělena od prasat divokých; prasata divoká nesmějí mít přístup k žádným materiálům, se kterými mohou následně přijít do styku prasata v hospodářství,
3. do hospodářství nevstupovala ani hospodářství neopouštěla žádná prasata bez souhlasu krajské veterinární správy vycházejícího z nákazové situace a vydaného v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona,
4. na vstupech do budov a na výstupech z budov, v nichž jsou ustájena prasata, jakož i v hospodářství samotném, byly používány účinné dezinfekční, případně dezinsekční prostředky,
5. veškeré osoby přicházející do styku s prasaty divokými uplatňovaly odpovídající hygienická opatření ke snížení nebezpečí šíření viru afrického moru prasat,
6. veškerá uhynulá nebo nemocná prasata s příznaky afrického moru prasat v hospodářství byla vyšetřena na výskyt afrického moru prasat,
7. do hospodářství, ve kterém jsou chována prasata, nebyly přinášeny nebo přiváženy žádné části ulovených nebo uhynulých prasat divokých, ani žádné předměty nebo zařízení, které by mohly být kontaminovány virem afrického moru prasat,
8. prasata, jejich sperma, embrya nebo vaječné buňky nebyly ze zamořené oblasti odvezeny za účelem obchodování uvnitř Evropských společenství,
c) zajistí, aby veškerá ulovená nebo uhynulá prasata divoká ve stanovené zamořené oblasti byla prohlédnuta úředním veterinárním lékařem a vyšetřena na africký mor prasat v souladu s diagnostickou příručkou; kadávery pozitivních zvířat jsou zpracovány pod dohledem úředního veterinárního lékaře. Pokud je vyšetření na africký mor prasat negativní, jsou uplatňována opatření stanovená zvláštním právním předpisem;10) části těl, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou zpracovány pod dohledem úředního veterinárního lékaře,
d) zajistí, aby izolát viru afrického moru prasat byl za účelem stanovení genetického typu viru podroben laboratornímu postupu stanovenému v diagnostické příručce.
(3) V případě, že se africký mor prasat vyskytl u prasat divokých v oblasti nacházející se na území České republiky v blízkosti území jiného členského státu, spolupracuje krajská veterinární správa při stanovování protinákazových opatření s příslušnými orgány tohoto členského státu.
9) § 3 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb.
10) § 30 odst. 4 vyhlášky č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.