přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 13

§ 13
Repopulace v hospodářstvích chovajících prasata
(1) K opětovnému ustájení prasat do hospodářství uvedených v § 5 může dojít v souladu s odstavci 2 až 5 nejdříve 40 dní po dokončení čištění, dezinfekce, případně dezinsekce v dotyčném hospodářství.
(2) Opětovné ustájení prasat odpovídá způsobu chovu používanému v dotyčném hospodářství a jednomu z postupů stanovených v odstavcích 3 a 4.
(3) V případě hospodářství, kde výskyt nákazy nebyl spojen s vektory, se uplatňuje následující postup
a) u chovů pod širým nebem začíná opětovné ustájení prasat ustájením indikátorových prasat, která byla vyšetřena a která vykazovala negativní výsledek v testu na přítomnost protilátek proti viru afrického moru prasat, nebo která pocházejí z hospodářství nepodléhajících omezením v důsledku afrického moru prasat; indikátorová prasata jsou v souladu s požadavky krajské veterinární správy rozmístěna po celém zamořeném hospodářství a po 45 dnech jsou od nich odebrány vzorky, které jsou v souladu s diagnostickou příručkou vyšetřeny na přítomnost protilátek; před získáním negativních výsledků sérologického vyšetření nesmí žádné prase opustit hospodářství; pokud si žádné z prasat nevytvořilo protilátky proti viru afrického moru prasat, může dojít k úplnému opětovnému ustájení,
b) u všech ostatních způsobů chovu se opětovné ustájení prasat provádí buď v souladu s opatřeními stanovenými v písmenu a) nebo je založeno na úplném opětovném ustájení za předpokladu, že
1. všechna prasata jsou ustájena nejpozději do 20 dnů a pocházejí z hospodářství nepodléhajících omezení v důsledku afrického moru prasat,
2. prasata v repopulovaných stádech se podrobí sérologickému vyšetření v souladu s diagnostickou příručkou; vzorky pro toto vyšetření se odebírají nejdříve 45 dní po ustájení posledních prasat,
3. před získáním negativních výsledků sérologického vyšetření nesmí žádné prase opustit hospodářství.
(4) V případě hospodářství, kde výskyt nákazy byl spojen s vektory, se opětovné ustájení neprovádí nejméně šest let s výjimkou případů, kdy byla pod úředním dozorem úspěšně přijata zvláštní opatření k odstranění vektorů z prostor a míst, kde mají být prasata držena nebo kde mohou přijít do styku s vektory, nebo bylo možné prokázat, že přetrvávání vektorů již nepředstavuje vážné nebezpečí přenosu afrického moru prasat. Následně se uplatňují opatření stanovená v odstavci 3 písm. a); mimo tato opatření nesmí po úplném opětovném ustájení dotyčné hospodářství opustit žádné prase před tím, než je v souladu s diagnostickou příručkou a s negativním výsledkem provedeno další sérologické vyšetření vzorků, odebraných od prasat v hospodářství nejdříve za 60 dní po úplném opětovném ustájení, na africký mor prasat.
(5) Pokud výskyt nákazy nebyl spojen s vektory a pokud od dokončení čištění a dezinfekce v hospodářství uplynulo více než šest měsíců, může krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 zákona s přihlédnutím k nákazové situaci povolit výjimku z ustanovení odstavce 3.
(6) Opětovné ustájení hospodářských zvířat nebo zvířat v zájmových chovech jiných druhů do hospodářství popsaných v § 5 podléhá povolení krajské veterinární správy, která vezme v úvahu nebezpečí šíření nákazy nebo přetrvávání vektorů, spojené s tímto opětovným ustájením.