přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 10

§ 10
Opatření ve vymezeném ochranném pásmu
(1) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) a f) zákona zajistí, aby v ochranném pásmu byla uplatňována následující opatření
a) co nejrychlejší provedení soupisu všech hospodářství; úřední veterinární lékař nejpozději do sedmi dnů po vymezení ochranného pásma provede v hospodářství klinické vyšetření prasat a kontrolu označování a evidence prasat podle zvláštního právního předpisu,5)
b) přemísťování a přeprava prasat po pozemních komunikacích, v případě potřeby s výjimkou účelových komunikací uvnitř hospodářství, nebo po železnici jsou bez povolení krajské veterinární správy, umožňujícího přemísťování uvedené v písmenu f), zakázány; výjimečně může krajská veterinární správa povolit přepravu prasat po pozemních komunikacích nebo železnici bez vykládky nebo zastávky. Mimo to může být rozhodnutím orgánů Evropské unie udělena výjimka pro přepravu jatečných prasat, která nepocházejí z ochranného pásma a jsou určena k okamžité porážce na jatkách nacházejících se v ochranném pásmu,
c) dopravní prostředky a zařízení sloužící k přepravě prasat nebo jiných hospodářských zvířat nebo k přepravě materiálů, které mohou být znečištěny, jako jsou např. kadávery zvířat, krmiva, hnůj, kejda atd., se co nejdříve po znečištění čistí, dezinfikují, případně zbavují hmyzu v souladu s § 12; žádný dopravní prostředek sloužící k přepravě prasat nesmí opustit pásmo bez vyčištění, vydezinfikování a následné prohlídky a opětovného povolení přepravy krajskou veterinární správou,
d) bez povolení krajské veterinární správy nesmějí do hospodářství vstupovat ani hospodářství opouštět žádná jiná hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmových chovech,
e) veškerá uhynulá nebo nemocná zvířata v hospodářství jsou neprodleně hlášena krajské veterinární správě, která provede příslušná šetření v souladu s postupy stanovenými v diagnostické příručce,
f) prasata nesmějí být z hospodářství, ve kterém jsou držena, vyřazena nejméně 40 dní po dokončení předběžného čištění, dezinfekce, případně dezinsekce zamořených hospodářství; po 40 dnech může krajská veterinární správa při dodržení podmínek uvedených v odstavci 3 povolit vyřazení prasat z uvedeného hospodářství za účelem přímé přepravy
1. na jatky určené krajskou veterinární správou, nacházející se pokud možno v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, za účelem okamžité porážky,
2. do zpracovatelského závodu nebo na vhodné místo, kde jsou prasata okamžitě utracena a jejich těla jsou zpracována pod dohledem úředního veterinárního lékaře,
3. za výjimečných okolností do jiných prostor nacházejících se v ochranném pásmu; Státní veterinární správa v případě využití tohoto ustanovení o této skutečnosti neprodleně uvědomí Komisi prostřednictvím Stálého veterinárního výboru,
g) sperma, vaječné buňky nebo embrya neopustí hospodářství nacházející se v ochranném pásmu,
h) všechny osoby, které do hospodářství chovajícího prasata vstupují nebo toto hospodářství opouštějí, dodržují odpovídající hygienická opatření, nezbytná ke snížení nebezpečí šíření viru afrického moru prasat.
(2) Pokud jsou zákazy stanovené v odstavci 1 dodržovány déle než 40 dní kvůli dalším ohniskům nákazy, může krajská veterinární správa s ohledem na ochranu a pohodu zvířat nebo kvůli jiným problémům spojeným s chovem prasat při dodržení podmínek uvedených v odstavci 3 na základě odůvodněné žádosti chovatele povolit vyřazení prasat z hospodářství v ochranném pásmu za účelem přímé přepravy
a) na jatky určené krajskou veterinární správou, nacházející se pokud možno v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, za účelem okamžité porážky,
b) do zpracovatelského závodu nebo na vhodné místo, kde jsou prasata okamžitě utracena a jejich těla jsou zpracována pod dohledem úředního veterinárního lékaře,
c) za výjimečných okolností do jiných prostor nacházejících se v ochranném pásmu; Státní veterinární správa v případě využití tohoto ustanovení o této skutečnosti neprodleně uvědomí Komisi prostřednictvím Stálého veterinárního výboru.
(3) Stanoví-li tak ustanovení této vyhlášky, může krajská veterinární správa povolit vyřazení prasat z dotyčného hospodářství pod podmínkou, že
a) úřední veterinární lékař provedl v souladu s postupy stanovenými v diagnostické příručce klinické vyšetření prasat v hospodářství, zejména těch prasat, která mají být z hospodářství vyřazena, a to včetně změření tělesné teploty, a provedl kontroly označování a evidence prasat podle zvláštního právního předpisu,5)
b) kontroly a vyšetření uvedené v písmenu a) neprokázaly africký mor prasat a prokázaly dodržování zvláštního právního předpisu,5)
c) prasata jsou přepravována v dopravních prostředcích zaplombovaných krajskou veterinární správou,
d) dopravní prostředky sloužící k přepravě prasat jsou okamžitě po přepravě vyčištěny a vydezinfikovány v souladu s § 12,
e) pokud mají být prasata poražena nebo utracena, odebírá se od nich dostatečný počet vzorků v souladu s diagnostickou příručkou za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu viru afrického moru prasat v těchto hospodářstvích,
f) pokud mají být prasata přepravena na jatky,
1. krajská veterinární správa odpovědná za jatky byla informována o záměru odeslat prasata a odesílající krajské veterinární správě jejich příjezd ohlásí,
2. po příjezdu na jatky jsou tato prasata držena a poražena odděleně od ostatních prasat,
3. během prohlídky před poražením a po poražení provedené na určených jatkách bere krajská veterinární správa v úvahu jakékoli příznaky výskytu afrického moru prasat,
4. čerstvé maso pocházející z těchto prasat je buď zpracováno nebo označeno způsobem uvedeným ve zvláštním právním předpisu7) a je zpracováno odděleně v souladu se zvláštním právním předpisem;8) tyto činnosti musí být prováděny výhradně v podniku určeném krajskou veterinární správou. Maso musí být odesláno do uvedeného podniku s tou podmínkou, že zásilka je před odesláním zaplombována a musí tak zůstat během celé přepravy.
(4) Opatření uplatňovaná v ochranném pásmu musí být dodržována nejméně do té doby, než
a) je v zamořených hospodářstvích provedeno čištění, dezinfekce, případně dezinsekce,
b) se prasata ve všech hospodářstvích podrobí klinickým a laboratorním vyšetřením provedeným v souladu s diagnostickou příručkou za účelem zjištění možného výskytu viru afrického moru prasat; tato vyšetření se provádějí nejdříve 45 dní po dokončení předběžného čištění, dezinfekce, případně dezinsekce v zamořených hospodářstvích.
(5) Odchylně od ustanovení odstavce 1 písm. f) a ustanovení odstavců 2 a 4 mohou být lhůty 40 dnů a 45 dnů zkráceny na 30 dní, pokud byl v souladu s diagnostickou příručkou uplatňován program intenzivního odběru a vyšetření vzorků, umožňující vyloučit výskyt afrického moru prasat v dotyčném hospodářství.
5) Zákon č. 246/1992 Sb.
Vyhláška č. 245/1996 Sb., k provedení § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
7) § 19 odst. 1 a příloha č. 1 (část XI oddíl B) vyhlášky č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb. a vyhlášky č. 201/2004 Sb.
8) § 38 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 202/2003 Sb.