přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 5

§ 5
Opatření v případech potvrzení výskytu afrického moru prasat v hospodářství
(1) V případech, kdy byl úředně potvrzen výskyt afrického moru prasat v hospodářství, nařídí příslušný orgán v souladu s § 15 zákona kromě ochranných a zdolávacích opatření uvedených v § 4 odst. 2, aby
a) všechna prasata v hospodářství byla pod úředním dozorem neprodleně utracena způsobem bránícím nebezpečí šíření viru afrického moru prasat během přepravy nebo utrácení,
b) v souladu s diagnostickou příručkou byl při utrácení prasat odebrán dostatečný počet vzorků za účelem zjištění způsobu zavlečení viru afrického moru prasat do hospodářství a délky doby, po kterou mohl být před ohlášením nákazy virus v hospodářství přítomen,
c) kadávery uhynulých nebo utracených prasat byly zpracovány pod dohledem úředního veterinárního lékaře,
d) maso prasat poražených v období mezi pravděpodobným zavlečením nákazy do hospodářství a přijetím úředních opatření bylo, pokud je to možné, vysledováno a zpracováno pod úředním dozorem,
e) sperma, vaječné buňky nebo embrya prasat odebrané v hospodářství v období mezi pravděpodobným zavlečením nákazy do hospodářství a přijetím úředních opatření byly vysledovány a pod úředním dozorem zlikvidovány způsobem bránícím nebezpečí šíření viru afrického moru prasat,
f) všechny odpady, materiály, předměty a látky, které mohou být kontaminovány, byly zpracovány a neškodně odstraněny, a aby byly zlikvidovány veškeré materiály k jednorázovému použití, které mohou být kontaminovány, zejména materiály používané při utrácení zvířat, přičemž tyto činnosti musí být prováděny v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře,
g) budovy používané k ustájení prasat, dopravní prostředky používané k přepravě prasat nebo jejich těl, vybavení, podestýlka, hnůj a kejda, které mohou být kontaminovány, byly po odstranění prasat vyčištěny, případně zbaveny hmyzu a vydezinfikovány v souladu s § 12,
h) v případě primárního ohniska nákazy byl izolát viru za účelem stanovení genetického typu podroben laboratornímu vyšetření postupem stanoveným v diagnostické příručce,
i) v souladu s § 8 bylo provedeno epizootologické šetření.
(2) V případech, kdy bylo ohnisko potvrzeno v chovu pokusných zvířat, zoologické zahradě, oboře, rezervaci zvěře nebo na ohrazeném území, kde jsou prasata držena k vědeckým účelům nebo za účelem zachování druhu nebo vzácných plemen, může Státní veterinární správa rozhodnout o výjimce z odstavce 1 písm. a) a e) za předpokladu, že nejsou nepříznivě ovlivněny základní zájmy Evropských společenství; o tomto rozhodnutí neprodleně uvědomí podle § 48 odst. 1 písm. o) bodu 2 zákona Komisi.