přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 4

§ 4
Opatření v případech podezření z výskytu afrického moru prasat v hospodářství
(1) Pokud se v hospodářství nachází jedno nebo více prasat podezřelých z nákazy virem afrického moru prasat, krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona a v souladu s postupy stanovenými v diagnostické příručce neprodleně učiní opatření za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu této nákazy. Úřední veterinární lékař provede kontrolu, zda jsou prasata v hospodářství označena podle zvláštního právního předpisu.6)
(2) Není-li v hospodářství možné vyloučit výskyt afrického moru prasat, zahájí krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona neprodleně v rámci výkonu státního veterinárního dozoru cílené sledování (dále jen "sledování") tohoto hospodářství a zejména nařídí, aby
a) byla sečtena všechna prasata různých kategorií v hospodářství a byl proveden soupis uvádějící u každé kategorie prasat počet prasat již nemocných, uhynulých nebo pravděpodobně nakažených; údaje soupisu jsou aktualizovány s přihlédnutím k porodům a úhynům prasat během období podezření; informace z tohoto soupisu musí být na požádání předkládány orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,
b) veškerá prasata v hospodářství byla držena na jejich ustájovacích místech nebo na jiných místech umožňujících jejich karanténu,
c) do hospodářství nevstupovala ani hospodářství neopouštěla žádná prasata; krajská veterinární správa může v případě potřeby rozšířit zákaz přemísťování z hospodářství i na jiné druhy zvířat a požadovat uplatňování vhodných opatření k hubení hlodavců nebo hmyzu,
d) z hospodářství nemohla být přemístěna žádná těla prasat bez souhlasu krajské veterinární správy vydaného v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona,
e) hospodářství nemohlo bez souhlasu krajské veterinární správy vydaného v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona opustit žádné vepřové maso a výrobky z tohoto masa, sperma, vaječné buňky nebo embrya prasat, krmiva, nářadí, materiály anebo odpady, prostřednictvím kterých se může přenášet virus afrického moru prasat; vepřové maso a výrobky z tohoto masa, sperma, vaječné buňky nebo embrya prasat nesmějí být z hospodářství odvezeny za účelem obchodování uvnitř Evropských společenství,
f) pohyb osob do hospodářství nebo z hospodářství podléhal písemnému souhlasu krajské veterinární správy vydanému v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona,
g) pohyb dopravních prostředků do hospodářství nebo z hospodářství podléhal písemnému souhlasu krajské veterinární správy vydanému v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona,
h) na vstupech do budov a výstupech z budov, v nichž jsou ustájena prasata, jakož i v hospodářství samotném, byly používány vhodné dezinfekční prostředky, a aby všechny osoby, které do hospodářství chovajícího prasata vstupují nebo toto hospodářství opouštějí, dodržovaly odpovídající hygienická opatření, nezbytná ke snížení nebezpečí šíření viru afrického moru prasat, a aby veškeré dopravní prostředky byly před opuštěním hospodářství účinně dezinfikovány,
i) v souladu s § 8 bylo provedeno epizootologické šetření.
(3) Pokud to vyžaduje nákazová situace, krajská veterinární správa
a) může v hospodářství uvedeném v odstavci 2 uplatňovat opatření stanovená v § 5 odst. 1; pokud to však podmínky umožňují, může krajská veterinární správa omezit uplatňování těchto opatření pouze na prasata podezřelá z nákazy nebo z nakažení virem afrického moru prasat a na tu část hospodářství, ve které jsou tato prasata držena, za předpokladu, že tato prasata jsou ustájena, držena a krmena zcela odděleně od ostatních prasat v hospodářství; při utrácení prasat se vždy odebírá dostatečný počet vzorků za účelem potvrzení nebo vyvrácení výskytu viru afrického moru prasat v souladu s diagnostickou příručkou,
b) může kolem hospodářství uvedeného v odstavci 2 vymezit dočasné pásmo dozoru; u prasat v tomto pásmu se uplatňují některá nebo všechna opatření uvedená v odstavci 1 nebo 2.
(4) Pokud byla opatření uvedená v odstavci 2 přijata, mohou být odvolána až po úředním vyloučení výskytu afrického moru prasat.
6) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb.