přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí Příl.9

Příloha 9
HOSPODÁŘSTVÍ PROSTÁ INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU
(1) Hospodářství s chovem skotu se považuje za prosté infekční rinotracheitidy skotu splňuje-li následující podmínky:
a) v hospodářství nebylo během posledních šesti měsíců zaznamenáno žádné podezření na infekci BHV1 a všechen skot v hospodářství je prostý klinických příznaků typických pro infekci BHV1,
b) hospodářství a všechny nepřiléhající pastviny nebo budovy, které - nezávisle na vlastnických poměrech - tvoří součást hospodářství jako epizootologické jednotky, musí být od pastvin a budov s horším nákazovým statusem, pokud jde o BHV1, účinně odděleny přírodními nebo fyzickými překážkami, aby se účinně předešlo přímému kontaktu zvířat s různým zdravotním statusem,
c) do hospodářství byl přesunut pouze skot z hospodářství, která se nacházejí v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1, a žádný kus skotu v hospodářství nebyl v kontaktu s jiným skotem než s tím, který pochází z hospodářství nacházejících se v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1,
d) samice skotu jsou inseminovány pouze spermatem skotu získaným v souladu s vyhláškou č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou připuštěny býky z hospodářství, která se nacházejí v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1,
e) v hospodářství musí být použit alespoň jeden z následujících kontrolních režimů:
1. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na dvou krevních vzorcích odebraných v intervalu pěti až sedmi měsíců od všech samic skotu starších devíti měsíců a od všech samců skotu starších devíti měsíců používaných nebo plánovaných pro plemenitbu,
2. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na
2.1. dvou vzorcích mléka odebraných v intervalu pěti až sedmi měsíců od všech krav v laktaci, a to buď na individuálních vzorcích mléka, nebo na smíšených vzorcích mléka odebraných nejvýše od pěti zvířat, a
2.2. dvou krevních vzorcích odebraných v intervalu pěti až sedmi měsíců od všech samic skotu neprodukujících mléko starších devíti měsíců a od všech samců skotu starších devíti měsíců používaných nebo plánovaných pro plemenitbu,
3. v případě hospodářství produkujících mléko, ve kterých tvoří alespoň 30 % krávy v laktaci, je sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 provedeno s negativním výsledkem nejméně na
3.1. třech vzorcích mléka odebraných z mléka od nejvýše 50 krav - podle specifikace použitého testu - v intervalu alespoň tří měsíců a
3.2. jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech samic skotu neprodukujících mléko starších devíti měsíců a od všech samců skotu starších devíti měsíců používaných nebo plánovaných pro plemenitbu,
4. všechen skot v hospodářství pochází buď z hospodářství, která se nacházejí v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1.
(2) Status hospodářství s chovem skotu prostého BHV1 je zachován, pokud
a) jsou splněny podmínky v odstavci 1 a
b) v hospodářství je během období dvanácti měsíců použit alespoň jeden z těchto kontrolních režimů:
1. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech kusů skotu starších 24 měsíců,
2. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na
2.1. jednom individuálním vzorku mléka odebraném od všech krav v laktaci, a to buď na individuálních vzorcích mléka, nebo na smíšených vzorcích mléka odebraných nejvýše od pěti zvířat, a
2.2. jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech krav, které nejsou v laktaci a jalovic starších 24 měsíců a od všech býků starších 24 měsíců,
3. v případě hospodářství produkujících mléko, ve kterých tvoří alespoň 30 % skotu krávy, je sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 provedeno s negativním výsledkem nejméně na
3.1. dvou vzorcích mléka odebraných z mléka od nejvýše 50 krav v laktaci - podle specifikace použitého testu - v intervalu tří až dvanácti měsíců, a
3.2. jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech krav, které nejsou v laktaci a jalovic starších 24 měsíců a od všech býků starších 24 měsíců.
(3) Status hospodářství s chovem skotu prostého BHV1 se pozastavuje tam, kde během vyšetření popsaných v odstavci 2 písm. b) bodech 1. až 3. mělo některé zvíře v testu na protilátky proti BHV1 pozitivní výsledek.
(4) Status hospodářství prostého BHV1, který byl pozastaven v souladu s odstavcem 3, může být obnoven pouze po provedení sérologického vyšetření protilátek proti BHV1, které je zahájeno nejdříve 30 dnů po odstranění sérologicky pozitivních zvířat, přičemž vyšetření je provedeno s negativním výsledkem nejméně na
a) dvou vzorcích mléka odebraných v intervalu alespoň dvou měsíců od všech krav v laktaci, a to buď na individuálních vzorcích mléka, nebo na smíšených vzorcích mléka odebraných nejvýše od pěti zvířat a
b) dvou krevních vzorcích odebraných v intervalu alespoň tří měsíců od všech krav, které nejsou v laktaci, a jalovic a od všech býků.
(5) Pro sérologické testy na zjištění protilátek proti BHV1 uvedené v této příloze platí zásady stanovené v příloze č. 6 části I. odst. 1 písm. c) k této vyhlášce, které se týkají statusu očkování testovaných zvířat.
(6) Rozsah smíšených vzorků mléka, na něž se v této příloze odkazuje, může být upraven na základě doložených důkazů o tom, že test je za všech okolností každodenní laboratorní práce dostatečně citlivý, aby zjistil i jedinou slabou pozitivní reakci ve smíšeném vzorku upraveného rozsahu.