přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí Příl.6

Příloha 6
ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ ZÁRUKY OBCHODOVÁNÍ SE SKOTEM TÝKAJÍCÍ SE INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU
I.
(1) Plemenný a užitkový skot určený pro členské státy nebo jejich oblasti, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, pocházející z členských států nebo oblastí daných států, které nejsou uvedeny v části III. této přílohy, musí splňovat alespoň následující dodatečné záruky:
a) musí pocházet z chovu, u kterého nebyl za posledních 12 měsíců podle úřední informace objeven žádný klinický ani patologický důkaz příznaků infekční rinotracheitidy skotu,
b) zvířata musí být umístěna v izolaci schválené příslušným orgánem po dobu 30 dnů bezprostředně před převezením a u žádného skotu v jednom izolačním zařízení se nesměly během této doby projevit klinické příznaky infekční rinotracheitidy skotu,
c) všechen skot v jednom izolačním zařízení musí mít negativní výsledky zkoušek séroreakce provedených na krevních vzorcích, přičemž tyto zkoušky nesmí být provedeny dříve než 21 dnů po jeho přivezení do izolačního zařízení a musí zjišťovat následující protilátky:
1. v případě očkovaného skotu jsou to protilátky proti gE-glykoproteinu BHV1, nebo
2. u neočkovaného skotu jsou to protilátky proti celému BHV1.
(2) Příslušný orgán může povolit odeslání skotu do chovů nacházejících se v oblastech, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, pokud splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:
a) zvířata pocházejí z členských států, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu a pocházejí z chovů, kde byl BHV1 vymýcen, a splňují alespoň požadavky uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce,
b) zvířata jsou určena pro výrobu masa a splňují následující podmínky:
1. zvířata pocházejí z chovů, kde byl BHV1 vymýcen, jak je definováno v příloze č. 9 k této vyhlášce, nebo
2. pocházejí z očkovaných a pravidelně přeočkovávaných matek, nebo
3. byla pravidelně očkována a přeočkována podle pokynů výrobce "gE-deleted" vakcíny, nebo
4. byla vyšetřena v členském státě, ze kterého pocházejí, a výsledek zkoušky séroreakce na protilátky byl negativní, přičemž zkouška byla provedena tak, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c) na vzorku krve odebraném během 14 dnů před expedicí, a
5. jsou převezena tak, aby nepřišla do kontaktu se zvířaty, která mají nižší nákazový status, do chovu, jehož status BHV1 není znám, v členském státě určení, který uskutečňuje povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, kde jsou podle schváleného vnitrostátního programu eradikace všechna zvířata vykrmována v budovách, z nichž mohou být převezena pouze na jatka,
c) zvířata pocházejí z chovů, v nichž je všechen skot v chovu starší 15 měsíců očkován a je pravidelně přeočkováván a všechna zvířata v chovu starší 9 měsíců jsou v intervalech ne delších než 12 měsíců podrobována zkoušce séroreakce zjišťující protilátky proti gE-glykoproteinu BHV1, přičemž tyto zkoušky mají negativní výsledky, a jak je uvedeno v odst. 1 písm. c) bodu i),
zkoušky jsou prováděny na vzorcích krve odebraných během posledních 14 dnů před expedicí zvířat,
d) zvířata pocházejí z chovů, kde se BHV1 nevyskytuje dle definice v příloze č. 9 k této vyhlášce a které se nacházejí v členských státech, v nichž je povinnost infekční hovězí rinotracheitidu hlásit a u nichž se během posledních 30 dnů v okruhu 5 km okolo daného chovu nevyskytl žádný klinický ani patologický důkaz infekce BHV1 a zvířata byla s negativním výsledkem testována na protilátky tak, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c), přičemž testy byly prováděny na vzorcích krve odebrané během posledních 14 dnů před expedicí zvířete.
(3) Jatečný skot pocházející z členských států nebo jejich oblastí, které nejsou uvedeny v části III. této přílohy, a který je určen pro členské státy nebo jejich oblasti, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, musí být převezen přímo do jatek určení, nebo do shromažďovacího střediska, odkud bude převezen v souladu s § 9 písm. a) této vyhlášky do jatek určení, kde bude poražen.
II.
(1) Plemenný a užitkový skot pocházející z jiných členských zemí nebo jejich oblastí než z těch, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, který je určen pro členské státy nebo jejich oblasti, v nichž byla infekční rinotracheitida skotu vymýcena a které jsou uvedeny v části III. této přílohy, musí splňovat následující dodatečné záruky:
a) musí splňovat dodatečné záruky uvedené v části I. odst. 1 písm. a) a b) této přílohy,
b) tato zvířata a všechen další skot umístěný v témže izolačním zařízení, na které je odkaz v části I. odst. 1 písm. b) této přílohy, musela být podrobena zkoušce séroreakce na určení protilátek proti celé BHV1 provedené na vzorcích krve odebrané nejdříve 21 dnů po jejich příjezdu do izolačního zařízení, přičemž výsledek testu musí být negativní,
c) nesměla být dříve očkována proti infekční rinotracheitidě skotu.
(2) Jatečný skot pocházející z jiných členských států nebo jejich oblastí než z těch, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, který je určen pro členské státy nebo jejich oblasti uvedené v části III. této přílohy, bude převezen přímo do jatek určení, kde bude v souladu s § 9 písm. b) této vyhlášky poražen.
III.
ČLENSKÉ STÁTY NEBO JEJICH OBLASTI PROSTÉ INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU
Seznam členských států nebo jejich oblastí prostých infekční rinotracheitidy skotu je uveden v příloze II rozhodnutí Komise o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy18).
18) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy, v platném znění.