přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 48

§ 48
(1) Přežvýkavci musí
a) pocházet ze stáda, které je úředně prosté tuberkulózy a úředně prosté nebo prosté brucelózy podle zvláštního právního předpisu10) a odpovídá požadavkům, vyplývajícím z § 4 písm. d), e), g) nebo § 15 až 18,
b) jestliže nepocházejí ze stáda, které splňuje podmínky uvedené pod písmenem a), pocházet z hospodářství, ve kterém nebyl během 42 dnů před odesláním zvířat zaznamenán žádný případ brucelózy nebo tuberkulózy a ve kterém byli přežvýkavci během 30 dnů před odesláním vyšetřeni na brucelózu a tuberkulózu s negativními výsledky.
(2) Prasatovití
a) nesmí pocházet z oblasti podléhající mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření afrického moru prasat, anebo ze zařízení podléhajícího mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření klasického moru prasat,
b) musí pocházet ze zařízení prostého brucelózy a odpovídat veterinárním požadavkům na prasata určená k obchodování stanoveným touto vyhláškou,
c) pokud nesplňují podmínky uvedené v písmenu b), musí být v průběhu 30 dnů před odesláním podrobeni testu k průkazu nepřítomnosti protilátek brucelózy s negativním výsledkem.
10) Vyhláška č. 299/2003 Sb.