přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 37

§ 37
Je-li v České republice nebo její části prováděno očkování proti newcastleské chorobě a jsou-li násadová vejce a drůbež odesílány do členského státu nebo jeho části, jež byly uznány za neočkující proti této nákaze, vyžaduje se, aby
a) násadová vejce pocházela z hejna, které není očkováno proti newcastleské chorobě, anebo je očkováno inaktivovanou očkovací látkou nebo živou očkovací látkou s tím, že očkování bylo provedeno nejméně 30 dnů před sběrem násadových vajec,
b) jednodenní kuřata včetně kuřat určených k repopulaci volně žijící zvěře nebyla očkována proti newcastleské chorobě a pocházela z násadových vajec, odpovídajících podmínkám uvedeným v písmenu a), a z líhně, v níž je zajištěna časově i místně oddělená inkubace těchto vajec od inkubace vajec, která neodpovídají podmínkám uvedeným v písmenu a),
c) chovná nebo užitková drůbež nebyla očkována proti newcastleské chorobě a
1. byla po dobu 14 dnů před odesláním pod veterinárním dozorem izolována v hospodářství, popřípadě v karanténní stanici. V tomto případě ani jiná drůbež, která je v tomto hospodářství původu, popřípadě v karanténní stanici, nesmí být v průběhu 21 dnů předcházejících odeslání očkována proti newcastleské chorobě a žádný jiný pták, kromě těch, kteří jsou součástí zásilky, nesmí být během uvedené doby zařazen do tohoto hospodářství, popřípadě do této karanténní stanice; v karanténní stanici nesmí být prováděno žádné očkování,
2. byla v průběhu 14 dnů před odesláním podrobena s negativními výsledky reprezentativnímu sérologickému vyšetření k zjištění přítomnosti protilátek newcastleské choroby, provedenému v souladu s postupem schváleným orgány Evropské unie,
d) jatečná drůbež pocházela z hejna, které, pokud nebylo očkováno proti newcastleské chorobě, splňuje podmínky uvedené v písmenu c) bodu 2, anebo, pokud bylo očkováno, bylo v průběhu 14 dnů předcházejících odeslání podrobeno reprezentativnímu vyšetření vzorků na přítomnost viru newcastleské choroby, provedenému v souladu s postupem schváleným orgány Evropské unie.