přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 19

§ 19
(1) Koňovití mohou být předmětem obchodování, jen jestliže
a) splňují podmínky stanovené touto vyhláškou a jinými právními předpisy,2),3)
b) byli klinicky prohlédnuti úředním veterinárním lékařem během 48 hodin před odesláním a nejevili při klinické prohlídce (vyšetření) žádné klinické příznaky onemocnění,
c) nebyli určeni k poražení nebo utracení v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat6) od některé nákazy.
(2) Koňovití nesmějí pocházet z hospodářství, pro které byla vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření nákazy, na kterou jsou koňovití vnímaví, nařízena mimořádná veterinární opatření, pokud
a) nebyla všechna vnímavá zvířata poražena nebo utracena a dosud neuplynula doba
1. šesti měsíců ode dne posledního skutečného nebo možného styku zvířat s nakaženým zvířetem, jde-li o hřebčí nákazu; v případě hřebců však tato doba trvá až do jejich kastrace,
2. šesti měsíců ode dne poražení nebo utracení nakažených zvířat, jde-li o vozhřivku nebo encefalomyelitidu koní,
3. šesti měsíců ode dne posledního zjištěného případu nákazy, jde-li o vezikulární stomatitidu,
4. jednoho měsíce ode dne posledního zjištěného případu nákazy, jde-li o vzteklinu,
5. patnácti dnů ode dne posledního zjištěného případu nákazy, jde-li o sněť slezinnou,
6. kdy po odstranění nakažených koňovitých reagují zbývající zvířata negativně při dvou vyšetřeních testem dle Cogginse, provedených v intervalu tří měsíců, jde-li o infekční anémii koní,
b) byla všechna zvířata vnímavá na příslušnou nákazu poražena nebo utracena a prostory, v nichž se tato zvířata zdržovala, byly dezinfikovány, a dosud neuplynula doba 30 dnů, v případě sněti slezinné 15 dnů, ode dne poražení nebo utracení zvířat a dezinfekce prostorů,
c) nepřišla podle prohlášení chovatele a poznatků úředního veterinárního lékaře v průběhu 15 dnů předcházejících klinické prohlídce (vyšetření) do styku s nakaženými koňovitými.
(3) Státní veterinární správa může v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona povolit výjimku z podmínek uvedených v odstavci 2 pro dostihová závodiště a v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona informuje Komisi o rozsahu této výjimky.
(4) Registrovaní koňovití, kteří jsou odesíláni z hospodářství, musí být provázeni průkazem koně. Je-li zvíře předmětem obchodování, musí být provázeno vedle průkazu koně též potvrzením o jeho zdravotním stavu.
(5) Plemenní, užitkoví a jateční koňovití musí být provázeni průkazem koně. Je-li zvíře předmětem obchodování, musí být provázeno vedle průkazu koně též veterinárním osvědčením.
(6) Úřední veterinární lékař, který má osvědčit splnění podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) a b), § 22 odst. 1, 2, 3 a § 77 a přitom zjistí, že některá z těchto podmínek není splněna, pozastaví používání průkazu koně na dobu, uvedenou v citovaných ustanoveních. Po poražení registrovaného koně je tento doklad vrácen úřadu, který jej vydal.
2) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.
3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
6) § 44 odst. 1 zákona.
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.