přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 17

§ 17
(1) Ovce a kozy, na které se vztahuje tato vyhláška, musí být provázeny od odeslání až na místo určení prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení podle vzoru vydaného Státní veterinární správou v souladu s § 48 odst. 1 písm. k) zákona.
(2) Veterinární osvědčení osvědčuje splnění podmínek stanovených touto vyhláškou, popřípadě i zvláštních veterinárních záruk. Musí být
a) vystaveno v den provedení veterinární kontroly zvířete nejméně v jednom z úředních jazyků státu určení,
b) vystaveno na jediném listu; není-li to možné a veterinární osvědčení je vystaveno na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny, aby tvořily nedělitelný celek, a označeny pořadovým číslem.
(3) Doba platnosti veterinárního osvědčení činí 10 dnů ode dne jeho vystavení.
(4) Veterinární osvědčení (včetně zvláštních veterinárních záruk) pro zásilku zvířat vystavuje v souladu s § 56a zákona úřední veterinární lékař na základě veterinární prohlídky (vyšetření) zvířat provedené v hospodářství původu, shromažďovacím středisku nebo v případě jatečných zvířat ve schválených prostorách obchodníka. Vyžadují-li to zvláštní právní předpisy8), zajistí úřední veterinární lékař, který vyplňuje veterinární osvědčení, aby v den vystavení tohoto osvědčení bylo přemístění zvířete zaregistrováno v příslušné počítačové síti.
(5) Pokud jde o výkrmové ovce a kozy a plemenné ovce a kozy přepravované do jiného členského státu ze schváleného shromažďovacího střediska nacházejícího se v členském státu původu, musí veterinární osvědčení vystavit úřední veterinární lékař odpovědný za shromažďovací středisko, a to na základě veterinární kontroly zvířat, která jsou do střediska dovezena, a údajů o zdravotním stavu zvířat, potvrzených úředním veterinárním lékařem v hospodářství původu.
(6) Pokud jde o jatečné ovce a kozy přepravované do jiného členského státu ze schváleného shromažďovacího střediska nebo ze schválených prostor obchodníka nacházejících se v členském státu původu, lze veterinární osvědčení vystavit na základě veterinární kontroly zvířat a údajů o zdravotním stavu zvířat, potvrzených úředním veterinárním lékařem v hospodářství původu nebo úředním veterinárním lékařem provádějícím státní veterinární dozor na svodu uvedeném v § 15b odst. 2 písm. a) bodu 1.
(7) Pokud jde o jatečné ovce a kozy přepravované přes schválené shromažďovací středisko uvedené v § 15b odst. 2 písm. b) bodu 2, vystaví úřední veterinární lékař odpovědný za schválené shromažďovací středisko v tranzitním členském státu nové veterinární osvědčení, v němž vyplní požadované údaje z původního veterinárního osvědčení, a připojí k němu kopii tohoto veterinárního osvědčení, kterou svým podpisem potvrdí. Platnost obou těchto osvědčení nesmí překročit dobu platnosti uvedenou v odstavci 3.
8) Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.