přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 380/2003
Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí Příl.1

Příl.1
PODMÍNKY PRO SCHVÁLENÍ INSEMINAČNÍCH STANIC A BANK SPERMATU Z VETERINÁRNÍHO HLEDISKA A DOZOR V NICH
A
Podmínky pro schválení inseminační stanice a banky spermatu
Inseminační stanice musí:
a) být pod stálým dozorem veterinárního lékaře inseminační stanice schváleného krajskou veterinární správou;
b) disponovat alespoň:
i) stájemi umožňujícími ustájení a karanténu zvířat;
ii) zařízeními pro odběr spermatu, včetně oddělené místnosti určené pro čištění, dezinfekci nebo sterilizaci vybavení;
iii) místností pro úpravu spermatu, která se nemusí nutně nacházet na stejném místě;
iv) místností pro skladování spermatu, která se nemusí nutně nacházet ve stejném místě;
c) být konstruována nebo izolována tak, aby nemohlo dojít ke styku se zvířaty zvnějšku;
d) být konstruována tak, aby ustajovací prostory a zařízení pro odběr, úpravu a skladování spermatu byly snadno čistitelné a dezinfikovatelné;
e) disponovat karanténní stájí, která nesmí přímo komunikovat s běžným provozem;
f) být řešena tak, aby ustajovací prostory byly fyzicky odděleny od místnosti pro úpravu spermatu a aby oba tyto prostory byly odděleny od místnosti pro skladování spermatu.
Banka spermatu musí být:
a) pod stálým dozorem veterinárního lékaře banky spermatu schváleného krajskou veterinární správou;
b) konstruována nebo izolována tak, aby nemohlo dojít ke styku se zvířaty zvnějšku;
c) konstruována tak, aby zařízení pro skladování spermatu byla snadno čistitelná a dezinfikovatelná;
B
Podmínky pro dozor v inseminačních stanicích a bankách spermatu
V inseminačních stanicích musí být:
a) vykonáván dozor tak, aby bylo zajištěno, že zde žijí jen zvířata toho druhu, jehož sperma je odebíráno. Povolena mohou být rovněž jiná zvířata, která jsou nezbytně nutná k provozu inseminační stanice, pokud nepředstavují riziko nákazy pro zvířata druhů, od kterých se odebírá sperma, a pokud vyhovují podmínkám, které stanoví veterinární lékař inseminační stanice;
b) vykonáván dozor tak, aby bylo zajištěno, že je veden seznam veškerých zvířat v inseminační stanici, který poskytuje informace týkající se plemene, data narození a způsobu označení každého zvířete, a dále musí být veden záznam o všech provedených veterinárních vyšetřeních a o všech provedených očkováních;
c) úředním veterinárním lékařem nejméně dvakrát ročně vykonávána pravidelná kontrola, jejíž součástí je kontrola podmínek schválení a kontrola dozoru;
d) vykonáván dozor tak, aby bylo zjištěno, zda jsou vytvořeny podmínky pro zabránění vstupu nepovolaných osob. Pokud je návštěva povolena, může být přijata pouze za podmínek stanovených veterinárním lékařem inseminační stanice;
e) zaměstnán pouze odborně kvalifikovaný personál, přiměřeně proškolený v otázkách dezinfekčních postupů a hygienických metod, které umožňují zabraňovat šíření nákaz;
f) vykonáván dozor tak, aby bylo zajištěno dodržování následujících podmínek:
(i) ve schválené inseminační stanici může být upravováno a skladováno pouze sperma ve schválených inseminačních stanicích odebrané, aniž by přišlo do styku s jakoukoli jinou zásilkou spermatu. Sperma neodebrané ve schválené inseminační stanici může však být ošetřeno ve schválených inseminačních stanicích za podmínek, že:
- toto sperma bylo získáno od skotu odpovídajícího podmínkám stanoveným v části A bodě 1 písm. d) přílohy č. 2 k této vyhlášce,
- tato úprava spermatu musí být prováděna odlišným vybavením nebo v jiné době než úprava spermatu určeného k obchodování uvnitř Evropské unie. V tomto případě musí být vybavení po použití vyčištěno a sterilizováno,
- toto sperma nemůže být předmětem obchodování uvnitř Evropské unie a nikdy nesmí přijít do kontaktu nebo být skladováno se spermatem určeným k obchodování uvnitř Evropské unie,
- toto sperma se musí označit jiným způsobem, než je označení uvedené v bodě vii).
Kromě toho se ve schválených inseminačních stanicích mohou také skladovat zmražená embrya za předpokladu, že:
- toto skladování podléhá souhlasu krajské veterinární správy,
- embrya vyhovují požadavkům této vyhlášky,
- embrya jsou v prostorech pro skladování schváleného spermatu skladována v samostatných skladovacích nádobách;
(ii) odběr, úprava a skladování spermatu se provádí výlučně v prostorách k tomu určených a za podmínek nejpřísnější hygieny;
(iii) všechny předměty, které přišly do styku se spermatem nebo se zvířetem-dárcem během odběru a úpravy spermatu, musí být před každým použitím náležitě dezinfikovány nebo sterilizovány s výjimkou nástrojů na jedno použití;
(iv) produkty živočišného původu používané při upravování spermatu, včetně přísad a ředidel, musí pocházet ze zdrojů, které nepředstavují jakékoli zdravotní riziko, nebo musí být před použitím upraveny tak, aby toto riziko bylo vyloučeno;
(v) nádoby (kontejnery) používané pro skladování a přepravu spermatu musí být před každým naplněním náležitě dezinfikovány nebo sterilizovány s výjimkou nádob na jedno použití;
(vi) použitý mrazící prostředek nesmí být předtím použit pro jiné produkty živočišného původu;
(vii) každá jednotlivá dávka spermatu musí být zřetelně označena tak, aby se snadno a rychle dalo zjistit datum odběru spermatu, plemeno, označení zvířete6) - dárce a veterinární schvalovací číslo inseminační stanice. Každý členský stát seznámí Komisi a jiné členské státy s údaji o způsobu a typu označení používaného na jeho území;
(viii) skladovací jednotka musí vyhovovat zvláštním podmínkám vztahujícím se k dozoru nad bankami spermatu.
V bankách spermatu musí:
a) být vykonáván dozor tak, aby byl veden záznam o všech přesunech spermatu (z banky a do banky) a o statutu býků-dárců, jejichž sperma je v bance skladováno, kteří musí vyhovovat požadavkům této vyhlášky;
b) úřední veterinární lékař nejméně dvakrát ročně vykonávat pravidelnou kontrolu. Součástí této kontroly je kontrola podmínek schválení a kontrola dozoru;
c) být vykonáván dozor tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob. Kromě toho, pokud je návštěva povolena, může být přijata pouze za podmínek stanovených veterinárním lékařem odpovědným za banku spermatu;
d) být zaměstnáni pouze odborně zdatní pracovníci, v potřebném rozsahu seznámení s dezinfekčními postupy a hygienickými metodami, které umožňují zabraňovat šíření nákaz;
e) být vykonáván dozor tak, aby bylo zajištěno, že:
(i) pouze sperma odebrané v inseminačních stanicích schválených v souladu s touto vyhláškou je skladováno ve schválených bankách, aniž by přišlo do styku s jiným spermatem.
Kromě toho může být do schválené banky spermatu dodáno pouze sperma, které pochází ze schválené inseminační stanice nebo banky spermatu a které je přepravováno za podmínek, které poskytují jakoukoli možnou hygienickou záruku, přičemž není ve styku s jiným spermatem.
Ve schválených bankách mohou být skladována také zmražená embrya za předpokladu, že:
- k tomuto skladování dala souhlas krajská veterinární správa,
- embrya vyhovují požadavkům této vyhlášky,
- embrya jsou v prostorech pro skladování schváleného spermatu skladována v oddělených skladovacích nádobách,
(ii) sperma je skladováno pouze prostorách k tomu vyhrazených a za nejpřísnějších hygienických podmínek;
(iii) všechny nástroje, které přicházejí do styku se spermatem, s výjimkou jednorázových nástrojů, jsou před použitím pečlivě dezinfikovány nebo sterilizovány;
(iv) skladovací a přepravní nádoby jsou pečlivě dezinfikovány nebo sterilizovány před začátkem každého naplnění, s výjimkou jednorázových nádob;
(v) používaný mrazicí prostředek nesmí být předtím použit ke zmrazování jiných produktů živočišného původu;
(vi) každá jednotlivá dávka spermatu je označena tak, aby se snadno a rychle dalo zjistit datum odběru spermatu, plemeno a označení zvířete6)-dárce a veterinární schvalovací číslo inseminační stanice; každý členský stát seznámí Komisi a jiné členské státy s údaji o způsobu a typu označení používaného na jeho území.
6) § 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.