přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 380/2003
Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 15

§ 15
(1) Dovážet z třetí země lze sperma skotu, které
a) pochází z třetí země, popřípadě její části, uvedené na seznamu třetích zemí sestaveném a zveřejněném Komisí, z nichž lze dovážet sperma skotu na území členských států (dále jen „území Evropské unie“),
b) pochází z inseminační stanice nebo banky spermatu v třetí zemi, která byla příslušným úřadem třetí země schválena pro vývoz spermatu na území Evropské unie a uvedena na seznamu inseminačních stanic a bank spermatu sestaveném a zveřejněném Komisí, z nichž může být sperma skotu odesíláno na území Evropské unie.
(2) Sperma skotu musí
a) pocházet od zvířat, která bezprostředně před jeho odběrem byla chována nejméně po dobu 6 měsíců na území třetí země uvedené na seznamu podle odstavce 1 písm. a),
b) odpovídat požadavkům stanoveným Komisí pro dovoz spermatu skotu z příslušné třetí země zejména se zřetelem na požadavky z hlediska tuberkulózy a brucelózy skotu, uvedené ve zvláštním právním předpisu,3) popřípadě - rozhodla-li tak Komise v konkrétním případě - veterinárním zárukám poskytovaným příslušnou třetí zemí, které jsou těmto požadavkům přinejmenším rovnocenné,
c) být během přepravy provázeno prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení, vystaveného úředním veterinárním lékařem třetí země, v níž bylo sperma odebráno, v souladu se vzorem stanoveným předpisy Evropské unie.
(3) Pro dovoz spermatu skotu ze třetí země platí přiměřeně § 3 odst. 2 a 3.
2) Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
3) Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.