přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 377/2003
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí § 16

§ 16
Tranzit zvířat z třetích zemí
(1) Jde-li o veterinární kontrolu tranzitu zvířat z jedné třetí země do jiné třetí země přes území České republiky, postupuje úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2a). Přihlíží také k tomu, zda
a) tento tranzit byl - v případě potřeby - již dříve povolen příslušným úřadem tranzitního členského státu, popřípadě příslušnými úřady tranzitních členských států;
b) veterinární kontroly podle § 4 prokázaly, popřípadě až poté, co zvířata prošla karanténním střediskem, že zvířata splňují požadavky zákona a této vyhlášky, anebo - jde-li o zvířata uvedená ve zvláštním právním předpisu13) - že splňují veterinární záruky, které byly Komisí uznány jako přinejmenším rovnocenné uvedeným požadavkům.
(2) Koňovití přemísťovaní z jedné třetí země do jiné třetí země musí být provázeni "Průvodním osvědčením pro přepravu koňovitých z jedné třetí země do jiné".
(3) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice oznámí prostřednictvím počítačové sítě provozované v souladu se zvláštním právním předpisem15) (dále jen "počítačová síť") příslušnému úřadu tranzitního členského státu, popřípadě tranzitních členských států, a pohraniční veterinární stanici, kterou zvířata opouštějí území Unie, že zvířata prošla příslušnou pohraniční veterinární stanicí.
(4) Tranzit zvířat podle odstavce 1 probíhá v souladu s odpovídajícím celním tranzitním postupem stanoveným celními právními předpisy.
2a) Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat, v platném znění.
13) Část A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 372/2003 Sb.
15) Vyhláška č. 329/2003 Sb. Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.