přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 377/2003
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí § 12

§ 12
(1) Jestliže zvířata těch druhů, pro něž byly dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, nemají být uvedena do oběhu v České republice, ač na jejím území byly provedeny veterinární kontroly uvedené v § 4, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice si ponechá prvopisy veterinárních osvědčení, provázejících zvířata, a
a) vydá dovozci jednu nebo - pokud se zásilka zvířat dělí - několik jím jednotlivě ověřených opisů veterinárních osvědčení, týkajících se daných zvířat s tím, že doba platnosti těchto opisů nepřesáhne 10 dnů;
b) potvrdí ve vstupním dokladu provedení veterinárních kontrol uvedených v § 4 odst. 1 s příznivým výsledkem a uvede druh odebraných vzorků a výsledky laboratorních vyšetření, popřípadě že tyto výsledky jsou teprve očekávány.
(2) Jakmile zvířata uvedená v odstavci 1 prošla pohraniční veterinární stanicí, obchodování s nimi probíhá v souladu s pravidly veterinárních kontrol stanovených zvláštním právním předpisem.12) Jejich označení a evidence stanovené zvláštním právním předpisem12a) se provádějí, s výjimkou jatečných zvířat a koňovitých, v místě určení zvířat, popřípadě po uplynutí pozorovací doby stanovené rozhodnutím orgánů Evropské unie.
(3) V rámci informací, které jsou příslušnému úřadu jiného členského státu určení poskytovány prostřednictvím počítačové sítě provozované podle předpisu Evropské unie o zavedení systému Traces4) musí být uvedeno zejména, zda jsou zvířata určena pro členský stát nebo jeho část se zvláštními požadavky a zda byly odebrány vzorky, avšak výsledky jejich vyšetření v době, kdy dopravní prostředek se zvířaty opustil pohraniční veterinární stanici, nebyly ještě známy.
4) Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS, v platném znění.
12) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
12a) § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 372/2003 Sb.